Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/10)

 •   24/10/2019
 •   22
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 23/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (21/10)

 •   22/10/2019
 •   26
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 21/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20/10)

 •   21/10/2019
 •   28
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 20/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (13/10)

 •   14/10/2019
 •   30
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 13/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (12/10)

 •   14/10/2019
 •   32
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 12/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (10/10)

 •   11/10/2019
 •   31
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 10/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (9/10)

 •   10/10/2019
 •   31
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 09/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (07/10)

 •   08/10/2019
 •   39
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 07/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (6/10)

 •   07/10/2019
 •   33
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 06/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (03/10)

 •   04/10/2019
 •   29
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 03/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (01/10)

 •   02/10/2019
 •   37
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 01/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (25/9)

 •   26/09/2019
 •   35
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 25/9/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (18/9)

 •   19/09/2019
 •   44
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 18/9/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (15/9)

 •   16/09/2019
 •   48
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 15/9/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/8)

 •   03/09/2019
 •   59
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 30/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/8)

 •   30/08/2019
 •   61
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 29/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (27/8)

 •   28/08/2019
 •   59
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 27/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/8)

 •   26/08/2019
 •   61
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng,chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 23/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20/8)

 •   21/08/2019
 •   80
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 20/8/2019)

Các tin khác

Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động