Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (14/8)  

 •   14/08/2019
 •   8
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 14/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (13/8)

 •   14/08/2019
 •   9
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 13/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (12/8)

 •   12/08/2019
 •   10
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 12/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (07/8)

 •   07/08/2019
 •   13
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 07/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (5/8)

 •   05/08/2019
 •   10
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 05/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (4/8)

 •   05/08/2019
 •   9
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng,chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 04/8/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (31/7)

 •   31/07/2019
 •   15
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 31/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/7)

 •   31/07/2019
 •   18
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 30/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (24/7)

 •   24/07/2019
 •   17
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 24/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/7)

 •   24/07/2019
 •   20
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 23/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (22/7)

 •   21/07/2019
 •   17
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 21/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (14/6)

 •   14/07/2019
 •   25
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 14/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (6/7)

 •   07/07/2019
 •   25
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 06/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (1/7)

 •   02/07/2019
 •   27
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 01/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/6)

 •   30/06/2019
 •   37
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 30/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (29/6)

 •   28/06/2019
 •   39
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 28/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (27/6)

 •   28/06/2019
 •   36
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Giang (đến 15 giờ ngày 27/6/2019)

Tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

 •   18/06/2019
 •   42
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 18/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (16/6)

 •   16/06/2019
 •   40
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 16/6/2019)

Các tin khác

Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động