Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (10/2)

 •   12/02/2020
 •   157
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 10/02/2020)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (Ngày 23/1 đến 30/01/2020)

 •   30/01/2020
 •   160
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(từ ngày 23/01 đến ngày 30/01/2020)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (08/01/2020)

 •   08/01/2020
 •   191
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 08/01/2020)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (16/12)

 •   15/12/2019
 •   174
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (10/12)

 •   10/12/2019
 •   208
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 10/12/2019)

Tình hình dịch tả lợn Châu phi (Đến 15h ngày 8/12/2019)

 •   08/12/2019
 •   197
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 08/12/2019)

Tình hình dịch tả lợn Châu phi (Đến 15h ngày 7/12/2019)

 •   08/12/2019
 •   197
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 07/12/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/10)

 •   29/10/2019
 •   218
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 29/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/10)

 •   24/10/2019
 •   231
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 23/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (21/10)

 •   21/10/2019
 •   242
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 21/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20/10)

 •   20/10/2019
 •   235
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 20/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (13/10)

 •   13/10/2019
 •   232
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 13/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (12/10)

 •   13/10/2019
 •   213
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 12/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (10/10)

 •   11/10/2019
 •   224
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 10/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (9/10)

 •   09/10/2019
 •   236
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 09/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (07/10)

 •   07/10/2019
 •   255
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 07/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (6/10)

 •   06/10/2019
 •   229
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 06/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (03/10)

 •   04/10/2019
 •   229
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 03/10/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (01/10)

 •   01/10/2019
 •   240
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 01/10/2019)

Các tin khác

Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động