Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (16/12)

Thứ hai - 16/12/2019 08:27

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 14/12/2019 toàn tỉnh không lấy mẫu xét nghiệm.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 1.089 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 597 mẫu/119 xã/10 huyện, kết quả 349/597 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ và vận chuyển 472 mẫu/36 xã, kết quả 5/472 mẫu dương tính; 20 mẫu lấy 4 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/20 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày toàn tỉnh không phát.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 3 huyện có tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy, cụ thể:

- Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.

- Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

- Huyện Hoàng Su Phì tổng số lợn chết và tiêu hủy là 02 con/1 hộ, trọng lượng 170 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 7/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.653 con/200 hộ/45 thôn/9 xã, trọng lượng 64.035,5 kg.

2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 6.439 con/879 hộ/117 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 254.938,5 kg.

2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.353 con/202 hộ/68 thôn/17 xã, trọng 49.987,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 727 con/134 hộ/24 thôn/8 xã, trọng lượng: 36.336,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.029 con/162 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 43.025 kg.
2.6. Huyện Xín Mần: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 205 con/56 hộ/32 thôn/13 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 10.479 kg.
2.7. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.125 con/209 hộ/36 thôn/7 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 48.795 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 12.927 con/1.961 hộ/375 thôn/89 xã/10 huyện, trọng lượng 531.759,6 kg.(Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 58/89 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 6/8 xã, phường: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ, Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Đường.
+ Quang Bình 4/9 xã: Xuân Giang, Yên Thành, Tân Bắc, Yên Hà.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 11/17 xã: Phương Tiến, TT Vị Xuyên, Việt Lâm, Minh Tân, Cao Bồ, Kim Thạch, Phú Linh, TT Việt Lâm, Đạo Đức, Ngọc Minh, Quảng Ngần.
+ Yên Minh 6/7 xã:  Lao và Chải, Bạch Đích, Ngọc Long, Hữu Vinh, TT Yên Minh, Na Khê.
+ Bắc Quang 8/19 xã: Kim Ngọc, Bằng Hành, Việt Hồng, Việt Vinh, Tân Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Đồng Tâm.
+ Quản Bạ 4/7 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Bát Đại Sơn.
+ Xín Mần 10/13 xã: Trung Thịnh, Bản Díu, Thu Tà, Khuôn Lùng, Cốc Rế, Chí Cà, Thèn Phàng, Bản Ngò, TT Cốc Pài, Xín Mần.
+ Hoàng Su Phì 1/1 xã: Nàng Đôn.
- Hiện có xã Ngọc Linh (29 ngày), Tân Trịnh (29 ngày), Quang Minh (26 ngày)  từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có 18 xã/6 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch gồm: thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa,Thượng Sơn, Kim Linh, Ngọc Linh, Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên; xã Phương Thiện, Ngọc Hà, thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, TT Vĩnh Tuy, Tân Quang huyện Bắc Quang; Tân Trịnh, Vĩ Thượng huyện Quang Bình, Mậu Duệ huyện Yên Minh.
- Đã có 29 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn huyện Đồng Văn; Trần Phú-TP Hà Giang; Xuân Giang huyện Quang Bình; Phương Tiến, Minh Tân, Việt Lâm,TT Vị Xuyên, Kim Thạch, Cao Bồ, TT Việt Lâm, Phú Linh, Đạo Đức, Ngọc Minh, Quảng Ngần huyện Vị Xuyên; Kim Ngọc - Bắc Quang, Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái huyện Mèo Vạc;Trung Thịnh, Bản Díu, Cốc Rế, Thu Tà, Chí Cà, Khuôn Lùng  huyện Xín Mần; Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì).
- Hiện còn 29 xã, phường chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: Nguyễn Trãi,  Phương Độ, Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Đường - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ, Lao và Chải,  Bạch Đích, Ngọc Long, Hữu Vinh, TT Yên Minh, Na Khê huyện Yên Minh; Bằng Hành, Việt Hồng, Việt Vinh, Tân Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Đồng Tâm huyện Bắc Quang; Yên Thành, Tân Bắc, Yên Hà huyện Quang Bình, Thèn Phàng, Bản Ngò, TT Cốc Pài, Xín Mần huyện Xín Mần.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: Tổng 20 chốt, cụ thể gồm: Xín Mần: 7 chốt, Bắc Mê: 04 chốt, Mèo Vạc: 1 chốt, Hoàng Su Phì: 03 chốt; Bắc Quang: 2 chốt, Quang Bình: 02 chốt và chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng:Tổng số hóa chất sử dụng từ đầu năm đến nay 52.294 lít và 225.935 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 4.000 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 4.609 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 5.050 lít và 13.230 kg vôi; Quản Bạ: 3.570 lít, 19.400 kg vôi; thành phố HG: 4.100 lít, 2.400 kg vôi; Bắc Mê: 4.100 lít, 2.275 kg vôi ; Vị Xuyên: 4.494 lít hóa chất, 28.800 kg vôi; Bắc Quang 5.496 lít hóa chất, 57.600 kg vôi bột; Quang Bình: 4.187 lít hóa chất 67.160 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 6.229 lít, 820 kg vôi bột; Xín Mần 5.299 lít, 570 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 1.160 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 184 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 414 con, sản phẩm lợn 3.943,7 kg sản phẩm lợn, phạt 256.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 8 vụ 77 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 64 vụ gồm 62 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 21 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 828,55 kg; Vị Xuyên 7 vụ 105 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 15 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày TP Hà Giang 51 con/4 lò mổ, Bắc quang 20 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 12.767 con cụ thể: Huyện Quang Bình 152 con; huyện Vị Xuyên 300 con; Bắc Quang 3.291 con; TP Hà Giang  8.853 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con, Xín Mần 3 con.
 - Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán đi tỉnh Bắc Giang 175 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 13.684 con cụ thể: Huyện Quang Bình 346 con; Vị 12.389 con; Bắc Quang 943 con, Thành phố Hà Giang 6 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 5.479,326 triệu đồng và đã chi trả 4.929,691 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang cấp 999,993 triệu đồng đã chi 450,358 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 139,700 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.181,483 triệu đồng; Vị Xuyên đã chi 847 triệu đồng, huyện Xín Mần đã chi 9,23 triệu đồng; huyện Yên Minh 1.346,630 triệu đồng các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Tổng trên địa bàn các huyện, TP có 219 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 13.894 con, cụ thể (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 19 hộ tái đàn được 57 con lợn; huyện Yên Minh 188 hộ với 13.200 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động