Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 02/10 đến ngày 05/10/2021

Thứ năm - 07/10/2021 09:15
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 02-05/10/2021 toàn tỉnh lấy 09 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP, cụ thể
- Huyện Xín Mần lấy 02 mẫu bệnh xã Bản Díu, Xín mần kết quả dương tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 03 mẫu bệnh tại xã Tùng Bá, Bạch Ngọc, Thuận Hoà, kết quả 2/3 mẫu dương tính (âm tính xã Tùng Bá).
- Huyện Bắc Mê lấy 05 mẫu bệnh tại xã Yên Cường, Thị trấn Yên Phú, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 298 mẫu, kết quả 212/298 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 102/175 mẫu dương tính/55 xã/11 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 95/114 mẫu dương tính/55 xã/11 huyện; kiểm soát giết mổ 61 mẫu/17 xã/6 huyện, kết quả 07/61 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 02-05/10/2021 không phát sinh gia súc mắc bệnh, chết. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 09/9 con, đã thực hiện công bố hết dịch 2/2 xã.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 247/247 con, đã thực hiện công bố hết dịch 7/7 xã.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 84 con/14 xã, trọng lượng 13.654 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 441/441 con, đã thực hiện công bố hết dịch 16/16 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.552 con (trâu 32 con, bò 5.520 con)/3.283 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 360 con bò/18 xã, trọng lượng 77.813 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 5.191 con, còn 01 con đang điều trị tại xã Tả Lủng. Hiện còn 02 xã chưa qua 21 ngày ( Cán chu Phìn, Sủng Máng)
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04/04 con, đã thực hiện công bố hết dịch 2/2 xã.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 233/233 con, đã thực hiện công bố hết dịch 18/18 xã.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.683 con bò (trâu 09 con, bò 2.674 con)/1.748 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.381/2.381 con.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  699 con (trâu 3 con , bò 696 con)/539 hộ/80 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 124 con/13 xã, trọng lượng 17.129 kg, Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 575/575 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, chết 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 06/6 con.
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 896 con (trâu 16 con, bò 880 con)/625 hộ/98 thôn/13 xã, trong đó số gia súc tiêu hủy 178 con/13 xã, trọng lượng 29.515 kg, Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 718/718 con. Hiện còn 5 xã chưa qua 21 ngày ( Cốc rế, Pà Vầy Sủ, Nàn Ma, Tả Nhìu, Chí Cà).
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.150 con (trâu 01 con, bò 1.149 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 205.823 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 99 xã/106 xã.
- Số xã chưa qua 21 ngày 07 xã/ 2 huyện (Xín Mần 5 xã, Mèo Vạc 02 xã)
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 9.805 con, số con đang điều trị 01 con tại xã Tả Lủng huyện Mèo Vạc.
- Số xã đã công bố hết dịch 45 xã/99 xã gồm Huyện Bắc Quang 2/2 xã; Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 16/16 xã.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 02-05/10/2021 Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy1.063 con/177 hộ/84 thôn/35 xã/7 huyện, trọng lượng 46.883 kg.
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 122 con/14 hộ/7 thôn/3 xã, trọng lượng 4.816 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.824 con/191 hộ/20 thôn/6 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 84.306 kg
- Huyện Vị Xuyên: Xã Bạch Ngọc, Thuận Hòa tái phát lại lợn mắc bệnh.Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 582 con/ 86 hộ ( 06 hộ cũ)/39 thôn/14 xã, trọng lượng 23.043 kg.Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.258 con/187 hộ/68 thôn/16 xã, trọng lượng 53.032 kg
- Huyện Đồng Văn:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 710 con/15 hộ/7 thôn/02 xã, trọng lượng 36.164 kg
- Huyện Bắc Quang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 91 con/21 hộ (03 hộ cũ)/10 thôn/3 xã, trọng lượng 6.549 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.297 con/212 hộ/26 thôn/04 xã, trọng lượng 59.224 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 119 con/33 hộ/15 thôn/7 xã, trọng lượng 6.032 kg.  Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.376 con/225 hộ/47 thôn/10 xã, trọng lượng 62.676 kg .
- Huyện Bắc Mê :Phát sinh mới xã Yên Cường. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 98 con/18 hộ/8 thôn/4  xã,  trọng lượng 3.209 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 519 con/54 hộ/10 thôn/05 xã, trọng lượng 20.330 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 86 con/5 hộ/2 thôn/01 xã, trọng lượng 5.709 kg.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh mới xã Bản Díu. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 33 con/04 hộ/04 thôn/3 xã, trọng lượng 2.251 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 140 con/17 hộ/11 thôn/06 xã, trọng lượng 8.421 kg.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
- Huyện Mèo Vạc :Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ 18 con/01 hộ/01 thôn tại xã Cán Chu Phìn, trọng lượng 983 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 7.286 con/912 hộ/194 thôn/53 xã/11 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 332.682 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có thị trấn Đồng Văn đã công bố hết dịch.
- Có 07 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Ngọc Linh, Đạo Đức. Bạch Ngọc, thuận Hòa.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 04 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố (kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 01/10/2021); Phân công 11 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các huyện, thành phố chống dịch (Quyết định số 299/QĐ-SNN-CNTY ngày 01/10/2021).
- Chi cục cung ứng: 27.250 lít hóa chất (nguồn ngân sách tỉnh 12.250 lít, nguồn DTQG 15.000 lít) cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định

- Chi cục cung ứng: 230.565 liều vắc xin (Lumpyvac 229.875 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: huyện Quản bạ tiêm được 4.877 con. Lũy kế: 213.227 con /11 huyện, thành phố, cụ thể.

+ Huyện Yên Minh tiêm được 31.835 con, đạt 97,3% so với tổng đàn.

+ TP Hà Giang tiêm được 1.500 con, đạt 95,4% so với tổng đàn.

+ Huyện Bắc Quang tiêm được 17.955 con, đạt 94% so với tổng đàn.

+ Huyện Hoàng Su Phì tiêm được 26.931 con. đạt 93,8% so với tổng đàn.

+ Huyện Đồng Văn tiêm được 22.393 con. đạt 91,7% so với tổng đàn.

+ Huyện Quản Bạ tiêm được 22.447 con. đạt 90,3% so với tổng đàn.

+ Huyện Quang Bình tiêm được 17.713 con. đạt 87,2% so với tổng đàn.

+ Huyện Bắc Mê tiêm được 16.171 con. đạt 82% so với tổng đàn.

+ Huyện Xín Mần tiêm được 21.179 con. đạt 74,4% so với tổng đàn.

+ Huyện Mèo Vạc tiêm được 22.285 con. đạt 78,4% so với tổng đàn.

+ Huyện Vị Xuyên tiêm được 12.868 con. đạt 42,9% so với tổng đàn.

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất đã sử dụng là 14.726 lít, 114.899 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt côn trùng ruồi, muỗi, ve, mòng (Bắc Quang 1.634 lít và 39.100 kg vôi bột; Bắc Mê 1.471 lít, 17.625 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng; Yên Minh 1.141 lít và 4.660 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng; Mèo Vạc 1.850 lít; Vị Xuyên 1.460 lít, 2.838 kg vôi bột và 4 lít hóa chất diệt ve mòng; Đồng Văn 1.300 lít; Hoàng Su Phì 817 lít, 1.250 kg vôi bột; Quản Bạ 774 lít, 150 kg vôi bột; Xín Mần 944 lít, 115 kg vôi bột; Quang Bình 965 lít, 11.229 kg vôi bột; thành phố 2.350 lít, 37.800 kg vôi bột) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có có dịch, địa bàn có nguy cơ cao, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động