Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 03/7 đến ngày 06/7/2021

Thứ hai - 12/07/2021 09:13
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 03-06/7/2021 Toàn tỉnh lấy 03 mẫu xét nghiệm, cụ thể
- Huyện Hoàng Su Phì lấy 02 mẫu xét nghiệm bệnh VDNC tại xã Chiến Phố và Nàng Đôn,  kết quả dương tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu xét nghiệm DTLCP để kiểm soát giết mổ tại xã Ngọc Linh, kết quả âm tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 77 mẫu, kết quả 67/77 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 65 mẫu/55 xã/8 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì), kết quả 57/65 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 10/12 mẫu dương tính/8 xã/ 02 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 10/11 mẫu dương tính/08 xã/02 huyện, kiểm soát giết mổ 01 mẫu/01 xã của huyện Vị Xuyên, kết quả âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 03-06/7/2021 phát sinh mới xã Chiến Phố và Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì. Tổng số gia súc mắc bệnh 390 con/269 hộ/70 thôn/25 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 17 con/11 xã/4 huyện, trọng lượng 4.664 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh, phát sinh gia súc chết, tiêu hủy 01 con tại xã Thượng Tân, trọng lượng 201 kg. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 235 con (trâu 01 con, bò 241 con)/147 hộ/32 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 24 con bò/5 xã, trọng lượng 5.178 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 138 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 139 con (trâu 01 con, bò 138 con)/99 hộ/43 thôn/12 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 86 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 330 con/222 hộ/56 thôn/18 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 14 con/8 xã, trọng lượng 3.853kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 1.072 con (trâu 10 con, bò 1.062 con)/703 hộ/128 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 46 con bò/15 xã, trọng lượng 10.808 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 149 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã hiện nay. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 48 con bò/41 hộ/12 thôn/05 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 02 con bò/02 hộ/ 2 xã, trọng lượng 364 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 13 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 55 con/41 hộ/ 8 thôn/2 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 01 con tại thị trấn Tam Sơn, trọng lượng 300 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 77 con bò/59 hộ/12 thôn/03 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 01 con tại thị trấn Tam Sơn, trọng lượng 300 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 16 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh mới xã Chiến Phố và Nàng Đôn. Tổng gia súc mắc bệnh 05 con/05 hộ/05 thôn/04 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 01 con tại xã Pờ Ly Ngài, trọng lượng 310 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 11 con/11 hộ/07 thôn/06 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 04 con/ 2 xã, trọng lượng 1.157 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 1.590 con trâu, bò/1.066 hộ/239 thôn/55 xã/8 huyện. Trong đó tiêu hủy 81 con (trâu 01 con, bò 80 con)/26 xã/6 huyện, trọng lượng  18.905 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 21 xã/55 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 406 con
- Số xã đã công bố hết dịch 01 xã: Hùng An.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 3-06/7/2021 phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 23 con/04 hộ/4 thôn/3 xã/2 huyện, trọng lượng 1.571 kg.
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 16 con/1 hộ tại Ngọc Đường,  trọng lượng  545 kg.  Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 551 con/51 hộ/09 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 28.053 kg
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 07 con/03 hộ/03 thôn/02 xã, trọng lượng 1.026 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 85 con/12 hộ/6 thôn/04 xã, trọng lượng 3.195 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 636 con/63 hộ/15 thôn/8 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 31.248 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 03 xã đã công bố hết dịch gồm xã Quang Trung, Phương Độ và Bạch Ngọc.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP .
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.901 lít và 34.825 kg vôi bột (thành phố 1.852 lít, 34.675 kg vôi bột, Vị Xuyên 49 lít, 150 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục tiếp tục cung ứng: 10.000 liều cho huyện Hoàng Su Phì. Lũy kế: 97.075 liều vắc xin (Lumpyvac 96.875 liều, LumpyShield 200 liều) cho 10 huyện, gồm: Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, thành phố và Quản Bạ để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 5.095 con trâu, bò/39 xã/07 huyện (Quản Bạ 2.157 con/13 xã, Vị Xuyên 275 con/3 xã, Mèo Vạc 783 con/7 xã, Đồng Văn 300 con/4 xã, Xín Mần 1.292 con/7 xã, Bắc Mê 112 con/3 xã, TP Hà Giang 176 con/2 xã, phường). Lũy kế:Tiêm được 74.450 liều (Bắc Quang 2.307 con; Bắc Mê 12.669 con; Yên Minh 25.015 con; Mèo Vạc 9.243 con; Vị Xuyên 2.443 con; Đồng Văn 9.999 con bò; Hoàng Su Phì 4.807 con, Xín Mần 4.484 con, TP Hà Giang 1.326con, Quản Bạ 2.157 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4- 02/7/2021 là: 70.527 con trâu, bò/132 xã/10 huyện (Bắc Quang 2.307 con/4 xã; Bắc Mê 12.669 con/13 xã; Yên Minh 24.805 con/18 xã; Mèo Vạc 6.021 con/18 xã; Vị Xuyên 2.443 con/21 xã; Đồng Văn 9.999 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 4.807 con/12 xã, Xín Mần 3.993 con/07 xã, TP Hà Giang 1.326 con/6 xã, phường, Quản Bạ 2.157 con/ 13 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 2.811 lít, 8.675 kg vôi bột và 254 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 270 lít, Hoàng Su Phì 615 lít, 550 kg vôi bột) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động