Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 04/8 đến ngày 6/8/2021

Thứ hai - 16/08/2021 09:49
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 04 -06/8/2021 toàn tỉnh lấy 06 mẫu xét nghiệm, cụ thể
- Thành phố Hà Giang lấy 02 mẫu DTLCP tại xã Phương Độ và Quang Trung, kết quả 01/02 mấu dương tính (âm tính xã Phương Độ).
- Huyện Yên Minh lấy 02 mẫu bệnh DTLCP tại thị trấn Yên Minh, kết quả dương tính.
- Huyện Hoàng Su Phì lấy 02 mẫu bệnh VDNC tại thị trấn Vinh Quang, Tân Tiến, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 134 mẫu, kết quả 120/134 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 110 mẫu/97 xã/10 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần), kết quả 99/110 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 21/24 mẫu dương tính/15 xã/04 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 21/23 mẫu dương tính/15 xã/04 huyện, kiểm soát giết mổ 01 mẫu/01 xã của huyện Vị Xuyên, kết quả âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính từ ngày 31/7/2021 đến 6/8/2021): Tổng số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tuần là 1.546 con/1.056 hộ/262 thôn/63 xã, so với tuần trước giảm 1.038 con. Gia súc chết, xử lý tiêu hủy 174 con với tổng trọng lượng 28.805 kg giảm so với tuần trước 93 con.
Từ ngày 04-06/8/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh 656 con/469 hộ/166 thôn/51 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 85 con/29 xã/7 huyện, trọng lượng 14.070 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê:Phát sinh gia súc mắc bệnh, chết xử lý tiêu hủy 02 con/02 hộ/02 thôn của xã Minh Sơn, trọng lượng 240 kg. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 276 con (trâu 01 con, bò 275 con)/176 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 29 con bò/5 xã, trọng lượng 5.728 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 171 con
 - Huyện Yên Minh: Phát sinh mới xã Sủng Thài, Ngam La, Đông Minh. Tổng số gia súc mắc bệnh 118 con/88 hộ/37 thôn/11 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 17 con/06 xã, trọng lượng 2.401kg (số gia súc phát sinh có 110 con chưa được tiêm phòng và 8 con phát sinh sau tiêm phòng). Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 257 con (trâu 01 con, bò 256 con)/185 hộ/75 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 17 con/06 xã, trọng lượng 2.401 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 120 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 138 con/90 hộ/39 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 19 con, trọng lượng 4.446 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.135 con (trâu 27 con, bò 5.108 con)/3.018 hộ/187 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 243 con bò/18 xã, trọng lượng 54.993 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 1.807 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 17 con bò/16 hộ/9 thôn/7 xã, trong đó chết, tiêu hủy 01 con, trọng lượng 210 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 253 con bò/210 hộ/85 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 42 con bò/8 xã, trọng lượng 8.409 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 69 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 235 con bò/166 hộ/27 thôn/7 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 32 con, trọng lượng 4.510 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.609con bò (trâu 09 con, bò 2.600 con)/1.695 hộ/78 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 251 con/11 xã, trọng lượng 40.910  kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 278 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh mới xã Tân Tiến , thị trấn Vinh Quang. Tổng số gia súc mắc bệnh 50 con/44 hộ/26 thôn/09 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 05 con, trọng lượng 573 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 487 con (trâu 2 con , bò 485 con)/365 hộ/65 thôn/14 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 43 con/9 xã, trọng lượng 6.728 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 137 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 05 con bò/04 hộ/02 thôn/2 xã.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 98 con bò/63 hộ/26 thôn/05 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 9 con, trọng lượng 1.690 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 463 con/343 hộ/57 thôn/7 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 52 con/7 xã, trọng lượng 10.042 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 134 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 9.493 con trâu, bò/6.002 hộ/590 thôn/96 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 681 con (trâu 01 con, bò 680 con)/65 xã/8 huyện, trọng lượng 130.309 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 18 xã/96 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 2.720 con
- Số xã đã công bố hết dịch 01 xã: Hùng An.
- Có 13 xã đã qua 21 ngày sau phát sinh lại gồm: Thị trấn Đồng Văn, Vần Chải, Thài Phìn Tủng của huyện Đồng Văn; xã Lao và Chải, Thắng Mố, thị trấn Yên Minh, Du Già, Du Tiến, Ngọc Long, Hữu Vinh, Phú Lũng huyện Yên Minh; xã Nam Sơn, Tả Sử Choóng Huyện Hoàng Su Phì.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
- Diễn biến dịch bệnh đến phát sinh trong tuần (tính ngày 31/7/2021 đến 6/8/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 155 con/13 hộ/8 thôn/7 xã/ 4 huyện, so với tuần trước tăng 138 con. Số lợn chết, tiêu hủy là 155 con với tổng trọng lượng7.773 kg.
Từ ngày 4-6/8/2021 phát sinh mới huyện Yên Minh. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 86 con/04 hộ/04 thôn/4 xã/4 huyện, trọng lượng 5.004 kg.        
- Thành phố Hà Giang: Phường Quang Trung sau 85 ngày tái phát lợn mắc bệnh. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 9 con/01 hộ tại tổ 6, phường Quang trung, trọng lượng 762 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 643 con/61 hộ/11 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 33.552kg
- Huyện Vị Xuyên:Phát sinh lợn mắc bệnh 10 con/1 hộ tại Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, trọng lượng 221kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 144 con/20 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 6.047 kg
- Huyện Đồng Văn:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 02 con/1 hộ tại thôn Lài Cò, thị trấn Đồng Văn, trọng lượng 134 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 06 con/02 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 397 kg
- Huyện Yên Minh:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 65 con/1 hộ tại thôn Bản Ké, thị trấn Yên Minh, trọng lượng 3.887 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 858 con/84 hộ/20 thôn/10 xã/4 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 43.883 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 03 xã đã công bố hết dịch gồm xã Phương Độ, Bạch Ngọc, Đạo Đức.
- Có phường Ngọc Hà, Quang Trung đã qua 21 ngày sau phát sinh lại lợn mắc bệnh.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.610 kg vôi bột và 1.905 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.987 lít và 35.405 kg vôi bột (thành phố 1.867 lít, 34.755 kg vôi bột, Vị Xuyên 100 lít, 350 kg vôi bột, Yên Minh 20 lít, 300 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng: 171.940 liều vắc xin (Lumpyvac 171.450 liều, LumpyShield 490 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 7.968 con trâu, bò/07 huyện (Bắc Mê 213 con, Hoàng Su Phì 1.329 con, Mèo Vạc 45 con, Vị Xuyên 347 con,  Quản Bạ 1.068 con, Xín Mần 3.108, Quang Bình 1.858  con). Lũy kế: Tiêm được 142.574 liều (Bắc Quang 3.282 con; Bắc Mê 14.267 con; Yên Minh 25.300 con; Mèo Vạc 22.165 con; Vị Xuyên 7.577 con; Đồng Văn 18.913 con bò; Hoàng Su Phì 17.779 con, Xín Mần 20.516 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 11.275 con, Quang Bình 2.408 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-6/8/2021 là: 141.059 con trâu, bò/181 xã/11 huyện (Bắc Quang 3.282 con/19 xã; Bắc Mê 14.267con/13 xã; Yên Minh 25.090 con/18 xã; Mèo Vạc 18.943 con/18 xã; Vị Xuyên 7.577 con/24 xã; Đồng Văn 18.913 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 17.779 con/24 xã, Xín Mần 20.025 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 11.275 con/ 13 xã, Quang Bình 2.408 con/11 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 5.559 lít, 9.100 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 700 lít, Hoàng Su Phì 641 lít, 975 kg vôi bột, Quản Bạ 360 lít, Xín Mần 748 lít, Quang Bình 500 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
-  Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động