Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 14- 15/10/2021

Thứ sáu - 22/10/2021 04:32
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Ngày 13-14/10/2021 toàn tỉnh không lấy 12 mẫu xét nghiệm, cụ thể
- Huyện Bắc Mê lấy 02 mẫu bệnh tại xã Yên Cường, thị trấn yên Phú, kết quả dương tính.
- Huyện Vị Xuyên 09 mẫu (01 mẫu bệnh tại thị trấn Quảng Ngần, kết quả dương tính, 8 mẫu KSGM, kết quả âm tính)
- Huyện Xín Mần lấy 01 mẫu KSGM tại xã Xín mần, kết quả âm tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 429 mẫu, kết quả 242/429 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 132/306 mẫu dương tính/70 xã/11 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 119/146 mẫu dương tính/70 xã/11 huyện; kiểm soát giết mổ 160 mẫu/27 xã/8 huyện, kết quả 13/160 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Ngày 14-15/10/2021 không phát sinh gia súc mắc bệnh, chết. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 9/9 con, đã thực hiện công bố hết dịch 2/2 xã.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 247/247 con, đã thực hiện công bố hết dịch 7/7 xã.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 84 con/14 xã, trọng lượng 13.654 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 441/441 con, đã thực hiện công bố hết dịch 16/16 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.552 con (trâu 32 con, bò 5.520 con)/3.283 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 360 con bò/18 xã, trọng lượng 77.813 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 5.192/5.192 con.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04/04 con, đã thực hiện công bố hết dịch 2/2 xã.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 233/233 con, đã thực hiện công bố hết dịch 18/18 xã.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.683 con bò (trâu 09 con, bò 2.674 con)/1.748 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.381/2.381 con.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  699 con (trâu 3 con , bò 696 con)/539 hộ/80 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 124 con/13 xã, trọng lượng 17.129 kg, Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 575/575 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, chết 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 6/6 con.
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 896 con (trâu 16 con, bò 880 con)/625 hộ/98 thôn/13 xã, trong đó số gia súc tiêu hủy 178 con/13 xã, trọng lượng 29.515 kg, Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 718/718 con. Hiện còn 1 xã Chí Cà chưa qua 21 ngày.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.150 con (trâu 01 con, bò 1.149 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 205.823 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 105 xã/106 xã.
- Số xã chưa qua 21 ngày 01 xã Chí Cà, huyện Xín Mần.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 9.806/9806 con.
- Số xã đã công bố hết dịch 48 xã/105 xã gồm Huyện Bắc Quang 2/2 xã; Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 16/16 xã; Quang Bình 3/3 xã.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính ngày 09/10/2021 đến 15/10/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 1.973 con/278 hộ/119 thôn/42 xã/7 huyện, so với tuần trước tăng 192 con, trọng lượng tăng 3.803 kg, số hộ giảm 20 hộ, số thôn tăng 3 thôn. Số lợn chết, tiêu hủy là 1.973 con với tổng trọng lượng 83.302 kg.
Ngày 14-15/10/2021 tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 374 con/57 hộ 33 thôn/21 xã/6 huyện, trọng lượng 15.793 kg.
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 72 con/6 hộ (01 hộ cũ)/3 thôn/2 xã, trọng lượng 2.477 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 2.218 con/234 hộ/24 thôn/6 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 100.382 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh mới xã Quảng Ngần. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 68 con/13 hộ/12 thôn/9  xã, trọng lượng 3.301 kg (xã Quảng Ngần đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo) .Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 2.507 con/335 hộ/104 thôn/18 xã, trọng lượng 106.108 kg.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 710 con/15 hộ/7 thôn/02 xã, trọng lượng 36.164 kg
- Huyện Bắc Quang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 49 con/11 hộ (02 hộ cũ)/8 thôn/3 xã, trọng lượng 2.671 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.447 con/247 hộ/27 thôn/04 xã, trọng lượng 68.151 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 164 con/17 hộ (01 hộ cũ)/6 thôn/4 xã, trọng lượng 6.570 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.986 con/330 hộ/53 thôn/10 xã, trọng lượng 91.349 kg .
- Huyện Bắc Mê : Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 08 con/4 hộ/02 thôn/02 xã, trọng lượng 400 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 644 con/72 hộ/12 thôn/05 xã, trọng lượng 24.320 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 86 con/5 hộ/2 thôn/01 xã, trọng lượng 5.709 kg.
- Huyện Xín Mần: Không có phát sinh mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 190 con/20 hộ/14 thôn/08 xã, trọng lượng 9.911 kg.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 13 con/6 hộ/02 thôn tại xã Tát Ngà, trọng lượng 374 kg. Lũy kế: Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ 119 con/21 hộ/15 thôn/9 xã, trọng lượng 4.737 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 9.965 con/1.284 hộ/260 thôn/65 xã/11 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 448.668  kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có thị trấn Đồng Văn đã công bố hết dịch.
- Có 7 xã  đã qua 21 ngày không phát sinh gồm xã Phương Độ, Đồng Tiến, Nà Khương, Minh Ngọc, Trung Thịnh, Chí Cà, Quản Bạ.
- Có 07 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Ngọc Linh, Đạo Đức. Bạch Ngọc, thuận Hòa.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động