Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 14/7 đến ngày 16/7/2021

Thứ tư - 21/07/2021 15:19
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 14-16/7/2021 toàn tỉnh lấy 16 mẫu xét nghiệm bệnh, cụ thể
- Huyện Quang Bình lấy 01 mẫu VDNC tại xã Yên Hà, kết quả dương tính.
- Huyện Đồng văn lấy 04 mẫu VDNC tại xã  Hố Quán Phìn,Tả Lủng, Lũng Thầu, kết quả dương tính.
- Huyện Quản Bạ lấy 03 mẫu VDNC tại xã Bát Đại Sơn, Cán Tỷ, Quyết Tiến, kết quả dương tính.
- Huyện Xín Mần lấy 04 mẫu VDNC tại xã Nấm Dẩn, TT Cốc Pài, Bản Ngò, trung Thịnh, kết quả dương tính.
- Hoàng Su Phì lấy 03 mẫu VDNC tại xã Tụ Nhân, Đản Ván, Thàng Tín, kết quả 02/03 mẫu dương tính (âm tính xã Thàng Tín)
- TP Hà Giang lấy 01 mẫu xét nghiệm DTLCP tại xã Ngọc Đường, kết quả dương tính
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 107 mẫu, kết quả 95/107 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 95 mẫu/84 xã/10 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần), kết quả 84/95 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 11/13 mẫu dương tính/8 xã/02 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 11/12 mẫu dương tính/08 xã/02 huyện, kiểm soát giết mổ 01 mẫu/01 xã của huyện Vị Xuyên, kết quả âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính từ ngày 10/7/2021 đến 16/7/2021): Tổng số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tuần là 1.601 con/994 hộ/179 thôn/46 xã, so với tuần trước tăng 528 con, số hộ tăng 254 hộ, số thôn tăng 42 thôn. Gia súc chết, xử lý tiêu hủy 69 con với tổng trọng lượng 14.615 kg tăng so với tuần trước 34 con.
Từ ngày 14-16/7/2021 phát sinh mới huyện Quang Bình, Xín Mần. Tổng số gia súc mắc bệnh 1.011 con/574 hộ/122 thôn/36 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 28 con/12 xã/2 huyện, trọng lượng 5.807 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 235 con (trâu 01 con, bò 234 con)/147 hộ/32 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 24 con bò/5 xã, trọng lượng 5.178 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 143 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 139 con (trâu 01 con, bò 138 con)/99 hộ/43 thôn/12 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 97 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 799 con/416 hộ/68 thôn/17 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 14 con/8 xã, trọng lượng 3.242 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.630 con (trâu 18 con, bò 2.612 con)/1.602 hộ/165 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 100 con bò/18 xã, trọng lượng 23.473 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 452 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh mới  xã  Hố Quán Phìn, Tả Lủng, Lũng Thầu.Tổng số gia súc mắc bệnh 08 con/06 hộ/03 thôn/3 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 60 con bò/51 hộ/18 thôn/11 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 04 con bò/4 xã, trọng lượng 915 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 41 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh mới xã Cán Tỷ, Bát Đại Sơn, Quyết Tiến.Tổng số gia súc mắc bệnh 185 con/134hộ/34 thôn/9 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 14 con/4 xã, trọng lượng 2.565 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 753 con bò/535 hộ/63 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 34 con/7 xã, trọng lượng 5.120 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 16 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh mới xã Tụ Nhân, Đản Ván. Tổng gia súc mắc bệnh 02 con/02 hộ/02 thôn/02 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 31 con/22 hộ/15 thôn/11 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 07 con/3 xã, trọng lượng 1.997 kg
- Huyện Quang Bình: Phát sinh gia súc mắc bệnh 02 con bò/ 01 hộ tại thôn Xuân Phú, xã Yên Hà.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 15 con bò/15 hộ/14 thôn/04 xã.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 3.873 con trâu, bò/2.478 hộ/356 thôn/79 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 173 con (trâu 01 con, bò 172 con)/38 xã/6 huyện, trọng lượng  37.781 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 27 xã/79 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 753 con
- Số xã đã công bố hết dịch 01 xã: Hùng An.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
- Diễn biến dịch bệnh đến phát sinh trong tuần (tính ngày 10/7/2021 đến 16/7/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 09 con/4 hộ/4 thôn/ 2 xã, so với tuần trước giảm 16 con, số hộ giảm 01 hộ. Số lợn chết, tiêu hủy là 09 con với tổng trọng lượng 918 kg.
Từ ngày 14-16/7/2021 phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 04 con/02 hộ/2 thôn/02 xã/02 huyện, trọng lượng 454 kg.
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 01 con/01 hộ tại thôn Thái Hà của xã Ngọc Đường, trọng lượng 170 kg.  Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 560 con/55 hộ/10 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 28.822 kg
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh 03 con/ 01 hộ tại thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, trọng lượng 285 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 87 con/13 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 3.479 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 647 con/68 hộ/17 thôn/8 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 32.301 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 04 xã đã công bố hết dịch gồm xã Quang Trung, Phương Độ, Bạch Ngọc. Đạo Đức.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP .
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.912 lít và 34.825 kg vôi bột (thành phố 1.857 lít, 34.675 kg vôi bột, Vị Xuyên 55 lít, 150 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục tiếp tục cung ứng: 19.500 liều cho các huyện (Vị Xuyên 7.500 liều, Đồng Văn 5.000 liều, Mèo Vạc 5.000 liều, Quang Bình 2.000 liều). Lũy kế: 130.165 liều vắc xin (Lumpyvac 129.675 liều, LumpyShield 490 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 8.935 con trâu, bò/47 xã/08 huyện (Yên Minh 120 con/1 xã, Quản Bạ 750 con/6 xã, Vị Xuyên 402 con/6 xã, Mèo Vạc 4.654 con/16 xã, TP Hà Giang 24 con/1 xã, Xín Mần 820 con/4 xã, Bắc Mê 75 con/1 xã Hoàng Su Phì 2.090 con/12 xã). Lũy kế:Tiêm được 96.748 liều (Bắc Quang 2.307 con; Bắc Mê 13.058 con; Yên Minh 25.135 con; Mèo Vạc 19.523 con; Vị Xuyên 3.209 con; Đồng Văn 9.999 con bò; Hoàng Su Phì 10.199 con, Xín Mần 6.270 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 5.950 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-16/7/2021 là: 92.825 con trâu, bò/142 xã/10 huyện (Bắc Quang 2.307 con/4 xã; Bắc Mê 13.058 con/13 xã; Yên Minh 24.925 con/18 xã; Mèo Vạc 16.301con/18 xã; Vị Xuyên 3.209 con/22 xã; Đồng Văn 9.999 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 10.199 con/23 xã, Xín Mần 5.779 con/08 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 5.950 con/ 13 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 3.461 lít, 8.925 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 544 lít, Hoàng Su Phì 631 lít, 800 kg vôi bột, Quản Bạ 360 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động