Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu phi từ ngày 19/5 đến ngày 21/5/2021

Thứ hai - 31/05/2021 08:50
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 19-21/5/2021 toàn tỉnh lấy 06 mẫu xét nghiệm bệnh VDNC/06 xã/03 huyện (Yên Minh 02 mẫu tại xã Lũng Hồ và Ngọc Long; Mèo Vạc 02 mẫu tại xã Tát Ngà, Giàng Chu Phìn;  Đồng Văn 02 mẫu tại TT Đồng Văn và Ma Lé), kết quả 06/06 mẫu dương tính.
 Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 32 mẫu/27 xã/7 huyện, kết quả 30/32 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 30 mẫu/25 xã/6 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên và Đồng Văn), kết quả 28/30 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 02/02 mẫu/02 xã tại thành phố Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
 Ngày 19-21/5/2021 phát sinh mới huyện Đồng Văn.Tổng số gia súc phát sinh 42 con/34 hộ/17 thôn/ 14 xã/4 huyện (Bắc Mê, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn), trong đó chết, tiêu hủy 05 con/5 hộ/4 thôn/4 xã/2 huyện, trọng lượng 1.158 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg.
 -  Huyện Bắc Mê: Phát sinh gia súc mắc bệnh 01 con bò/01 hộ/1 thôn tại xã Yên Phong, trong đó chết, tiêu hủy 02 con bò tại thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong, trọng lượng 528 kg. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 152 con (trâu 01 con, bò 151 con)/89 hộ/20 thôn/5 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 05 con bò tại xã Yên Phong và Phú Nam, trọng lượng 1.265 kg.
 - Huyện Yên Minh: Phát sinh mới xã Lũng Hồ, Ngọc Long.Tổng gia súc mắc bệnh 12 con bò/10 hộ/07 thôn/ 04 xã. Lũy kế:Tổng số gia súc mắc bệnh 37 con (trâu 01 con, bò 36 con)/30 hộ/17 thôn/07 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh mới xã Tát Ngà, Giàng Chu Phìn. Tổng số gia súc mắc bệnh 27 con/21 hộ/ 7 thôn/07 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 03 con bò/03 hộ/03 thôn/03 xã, trọng lượng 630 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 35 con bò/26 hộ/09 thôn/08 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 03 con bò tại xã Khâu Vai, Niêm Tòng và Sủng Trà, trọng lượng 630kg.
 
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế. Tổng gia súc mắc bệnh 01 con bò/01 hộ tại thôn Bản Lù, xã Kim Thạch.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh tại xã Ma Lé và TT Đồng Văn. Tổng gia súc mắc bệnh 02 con bò/02 hộ/02 thôn/02 xã..
Lũy kế toàn tỉnh:Tổng gia súc mắc bệnh 239 con trâu, bò/157 hộ/55 thôn/24 xã/6 huyện. Trong đó tiêu hủy 12 con (trâu 01 con, bò 11 con)/11 hộ/10 thôn/06 xã/3 huyện, trọng lượng 2.993 kg.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Ngày 19-20/5/2021 phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 16 con/03 hộ/03 thôn tại xã Ngọc Đường, trọng lượng 1.221 kg.
Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 231 con/17 hộ/05 thôn/2 xã, trọng lượng tiêu hủy là 12.183kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật ; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  442/SNN-CNTY ngày 20/4/2021, về việc tập trung triển khai quyết liệt. đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố cung ứng cho xã Ngọc Đường 7.000 kg vôi bột và 450 lít hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch. Kết quả vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại vùng dịch với số hóa chất đã sử dụng là 310 lít và 5.000 kg vôi bột.
- Thành lập 03 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường (01 chốt thuộc thuộc thôn Bản Tùy thông ra quốc lộ 34-khu ngã ba gần Trạm điện, 01 chốt tại ngõ 72, từ Bản Tùy thông ra thôn Thái Hà và Sơn Hà, 01 chốt tại làng văn hóa cộng đồng thôn Bản Tùy).
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC

- Chi cục cung ứng:17.900 liều vắc xin (Lumpyvac 17.700 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh và Mèo Vạc để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày ;19-21/5/2021 tiêm được: 2.402 con (trâu 1.157 con, bò 1.250 con)/45 thôn/14 xã/02 huyện (Bắc Mê 510 con trâu, bò/11 thôn/5 xã; Yên Minh 1.892 con trâu, bò/34 thôn/9 xã)

 Lũy Kế: Tiêm được: 11.486 con (trâu 7.424 con, bò 4.062 con)/174 thôn/24 xã/4 huyện (Bắc Quang 2.307 con/50 thôn/4 xã, Bắc Mê 5.773 con/68 thôn/9 xã, Yên Minh 3.264 con/54 thôn/9 xã, Mèo Vạc 142 con/2 thôn/2 xã).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Chi cục đã cấp 200 lít hóa chất hỗ trợ cho huyện Bắc Mê để chống dịch. Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 387 lít, 125 kg vôi bột và 38 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 270 lít và 38 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 77 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 10 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch; Thống kê, kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch ký cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường; Rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tất cả các xã trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành chuyên môn. Đối với bệnh DTLCP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động