Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 21/7 đến ngày 23/7/2021

Thứ sáu - 30/07/2021 09:20
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 21-23/7/2021 toàn tỉnh không lấy mẫu xét nghiệm
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 111 mẫu, kết quả 99/111 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 99 mẫu/88 xã/10 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần), kết quả 88/99 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 11/13 mẫu dương tính/8 xã/02 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 11/12 mẫu dương tính/08 xã/02 huyện, kiểm soát giết mổ 01 mẫu/01 xã của huyện Vị Xuyên, kết quả âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính từ ngày 17/7/2021 đến 23/7/2021): Tổng số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tuần là 1.490 con/930 hộ/178 thôn/40 xã, so với tuần trước giảm 111 con, số hộ giảm 64 hộ, số thôn giảm 1 thôn, số xã giảm 6 xã. Gia súc chết, xử lý tiêu hủy 67 con với tổng trọng lượng 12.988 kg giảm so với tuần trước 2 con.
Từ ngày 21-23/7/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh 693 con/460 hộ/113 thôn/31 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 22 con/12 xã/3 huyện, trọng lượng 4.555 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 235 con (trâu 01 con, bò 234 con)/147 hộ/32 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 24 con bò/5 xã, trọng lượng 5.178 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 145 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 139 con (trâu 01 con, bò 138 con)/99 hộ/43 thôn/12 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 97 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 267 con/168 hộ/43thôn/12 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 11 con/6 xã, trọng lượng 2.450 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 3.634 con (trâu 20 con, bò 3.614 con)/2.153 hộ/176 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 134 con bò/18 xã, trọng lượng 30.588 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 790 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh 15 con bò/13 hộ/6 thôn/ 1 xã, trong đó chết, tiêu hủy 01 con, trọng lượng 50 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 75 con bò/64 hộ/23 thôn/11 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 05 con bò/4 xã, trọng lượng 965 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 41 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 81 con/57 hộ/19 thôn/6 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 10 con/5 xã, trọng lượng 2.055 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 892 con bò (trâu 02 con, bò 890 con)/630 hộ/65 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 55 con/7 xã, trọng lượng 9.535 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 16 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh gia súc mắc bệnh 237 con/191 hộ/35 thôn/08 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 278 con/219 hộ/42 thôn/12 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 18 con/5 xã, trọng lượng 3.495 kg
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/03 hộ/02 thôn/1 xã.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 39 con bò/31 hộ/10 thôn/04 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 98 con/71 hộ/22 thôn/7 xã.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 5.363 con trâu, bò/3.392 hộ/410 thôn/83 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 2401 con (trâu 01 con, bò 239 con)/40 xã/6 huyện, trọng lượng  50.859 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 28 xã/83 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 1.093 con
- Số xã đã công bố hết dịch 01 xã: Hùng An.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
- Diễn biến dịch bệnh đến phát sinh trong tuần (tính ngày 17/7/2021 đến 23/7/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 39 con/2 hộ/2 thôn/ 2 xã/ 2 huyện, so với tuần trước tăng 30 con, số hộ giảm 02 hộ. Số lợn chết, tiêu hủy là 39 con với tổng trọng lượng 1.978 kg.
Từ ngày 21-23/7/2021 không phát sinh lợn mắc bệnh.        
- Thành phố Hà Giang: Không phát sinh lợn mắc bệnh.  Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 580 con/56 hộ/10 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 29.447 kg
- Huyện Vị Xuyên:Không  phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 106 con/13 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 4.832 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 686 con/69 hộ/17 thôn/8 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 34.279 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 05 xã đã công bố hết dịch gồm xã Quang Trung, Phương Độ, Bạch Ngọc, Đạo Đức, Ngọc Hà.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại 11/11 huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.918 lít và 34.965 kg vôi bột (thành phố 1.857 lít, 34.675 kg vôi bột, Vị Xuyên 61 lít, 290 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục tiếp tục cung ứng: 1.200 liều cho huyện Quản Bạ. Lũy kế: 136.215 liều vắc xin (Lumpyvac 135.725 liều, LumpyShield 490 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 7.324 con trâu, bò/42 xã/08 huyện (Bắc Mê 147 con/3 xã, yên Minh 165 con/1 xã, Mèo Vạc 835 con/ 12 xã, Vị Xuyên 498 con/5 xã,  Hoàng Su Phì 3.851 con/10 xã, Xín Mần 839 con/ 5 xã, Quản Bạ 475 con/6 xã,  Quang Bình 179 con/1 xã,).Lũy kế:Tiêm được 110.962 liều (Bắc Quang 3.032 con; Bắc Mê 13.205 con; Yên Minh 25.300 con; Mèo Vạc 23.295 con; Vị Xuyên 4.169 con; Đồng Văn 10.149 con bò; Hoàng Su Phì 16.179 con, Xín Mần 7.233 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 6.900 con, Quang Bình 550 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-23/7/2021 là: 107.039 con trâu, bò/164 xã/11 huyện (Bắc Quang 3.032 con/16 xã; Bắc Mê 13.205 con/13 xã; Yên Minh 25.090 con/18 xã; Mèo Vạc 20.073 con/18 xã; Vị Xuyên 4.169 con/24 xã; Đồng Văn 10.149 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 16.179 con/24 xã, Xín Mần 6.742 con/12 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 6.900 con/ 13 xã, Quang Bình 550 con/1 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 3.750 lít, 9.025 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 700 lít, Hoàng Su Phì 634 lít, 900 kg vôi bột, Quản Bạ 360 lít, Xín Mần 100 lít, Quang Bình 30 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động