Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 21/8 đến ngày 24/8/2021

Thứ ba - 14/09/2021 15:00
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 21-24/8/2021 toàn tỉnh lấy 03 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP. Cụ thể
 - Thành phố Hà Giang  lấy 01 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP tại xã Phương Độ, kết quả dương tính.
- Huyện Bắc Quang lấy 02 mẫu kiểm soát giết mổ lợn tại xã Đồng Yên, kết quả âm tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 158 mẫu, kết quả 138/158 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 28/35 mẫu dương tính/17 xã/04 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 27/30 mẫu dương tính/17 xã/04 huyện; kiểm soát giết mổ 05 mẫu/04 xã/4 huyện, kết quả 01/05 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 21-24/8/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh 81 con/74 hộ/35 thôn/28 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 35 con, trọng lượng 6.166 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Phát sinh gia súc chết 02 con, trọng lượng 180 kg tại xã Đông Thành. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 211 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 288 con (trâu 02 con, bò 286 con)/209 hộ/84 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 31 con/09 xã, trọng lượng 3.771 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 209 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 15 con/15 hộ/9 thôn/9 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 12 con, trọng lượng 2.675 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.527 con (trâu 32 con, bò 5.495 con)/3.233 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 323 con bò/18 xã, trọng lượng 71.282 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.804 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con. Đã thực hiện công bố hết dịch trên địa bàn 02 xã.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 02 con bò/2 hộ/2 thôn/2 xã, trong đó chết, tiêu hủy 03 con, trọng lượng 430 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 294 con bò/249 hộ/92 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 62 con bò/11 xã, trọng lượng 12.067 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 76 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 01 con bò/1 hộ/1 thôn/1 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 4 con, trọng lượng 410 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.682 con bò (trâu 09 con, bò 2.673 con)/1.747 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 297 con/11 xã, trọng lượng 46.460 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 872 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh gia súc mắc bệnh 55 con/47 hộ/15 thôn/07 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 3 con, trọng lượng 461 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 669con (trâu 3 con , bò 666 con)/520 hộ/79 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 71 con/10 xã, trọng lượng 10.446 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 204 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, trong đó 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 8 con bò/8 hộ/7 thôn/4 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 11 con, trọng lượng 2.010 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 869 con (trâu 12 con, bò 857 con)/610 hộ/97 thôn/13 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 149 con/13 xã, trọng lượng 25.151  kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 379 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.633 con trâu, bò/6.761 hộ/670 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 971 con (trâu 01 con, bò 970 con)/82 xã/9 huyện, trọng lượng 176.903 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 26 xã/106 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 4.756 con
- Số xã đã công bố hết dịch 03 xã/26 xã gồm Hùng An, Kim Thạch, Thuận Hòa.
- Có 19 xã đã qua 21 ngày sau đó tái phát lại gồm: Thị trấn Đồng Văn, Vần Chải, Thài Phìn Tủng, Ma Lé, Hố Quán Phìn của huyện Đồng Văn; xã Lao và Chải, Thắng Mố, thị trấn Yên Minh, Du Già, Du Tiến, Ngọc Long, Hữu Vinh, Phú Lũng, Mậu Duệ, Mậu Long huyện Yên Minh; xã Nam Sơn, Tả Sử Choóng, Ngàm Đăng Vài Huyện Hoàng Su Phì; xã Khâu Vai huyện Mèo Vạc.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 21-24/8/2021 phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 121 con/29 hộ/10 thôn/7 xã/4 huyện, trọng lượng 5.964 kg.        
- Thành phố Hà Giang:  Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 72 con/16 hộ (7 hộ cũ)/4 thôn/3 xã, trọng lượng 2.287 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 848 con/97 hộ/13 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 41.416 kg
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 02 con/ 01 hộ tại thôn hòa bắc xã Thuận Hòa, trọng lượng 60 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 169 con/25 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 7/708 kg
- Huyện Đồng Văn:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg
- Huyện Yên Minh:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 07 con/2 hộ (01 hộ cũ)/02 thôn tại thị trấn Yên Minh, trọng lượng 595 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 245 con/05 hộ/4 thôn/02 xã, trọng lượng 15.625 kg
- Huyện Bắc Quang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 40 con/10 hộ/3 thôn/02 xã, trọng lượng 3.022 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 247 con/38 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 13.144,5 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.524 con/169 hộ/32 thôn/15 xã/5 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 78.532,5 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 02 xã đã công bố hết dịch gồm: Bạch Ngọc, Đạo Đức.
- Có 03 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cung ứng: 12.250 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 2.436 lít và 40.687 kg vôi bột (thành phố 1.980 lít, 36.430 kg vôi bột, Vị Xuyên 103 lít, 502 kg vôi bột, Yên Minh 65 lít, 1.055 kg vôi bột, Bắc Quang 288 lít, 2.700 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng: 179.340 liều vắc xin (Lumpyvac 178.650 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 1.770 con trâu, bò/04 huyện (Bắc Mê 220 con, Vị Xuyên 163 con, Quang Bình 1.292 con, Xín Mần 95 con). Lũy kế: Tiêm được 163.360 liều (Bắc Quang 3.767 con; Bắc Mê 15.695 con; Yên Minh 25.300 con; Mèo Vạc 22.285 con; Vị Xuyên 11.060 con; Đồng Văn 20.006 con bò; Hoàng Su Phì 18.100 con, Xín Mần 21.379 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 11.275 con, Quang Bình 12.993 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-24/8/2021 là: 159.437 con trâu, bò/188 xã/11 huyện (Bắc Quang 3.767 con/19 xã; Bắc Mê 15.695 con/13 xã; Yên Minh 25.090 con/18 xã; Mèo Vạc 19.063 con/18 xã; Vị Xuyên 11.060 con/24 xã; Đồng Văn 20.006 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 18.100 con/24 xã, Xín Mần 20.888 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 11.275 con/ 13 xã, Quang Bình 12.993 con/15 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 5.975 lít, 9.350 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 64 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 740 lít, Hoàng Su Phì 793 lít, 1.000 kg vôi bột, Quản Bạ 560 lít, Xín Mần 748 lít, Quang Bình 500 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
-  Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động