Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu phi từ ngày 22/5 đến ngày 25/5/2021

Thứ hai - 31/05/2021 08:52
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 22-25/5/2021 toàn tỉnh lấy 02 mẫu xét nghiệm bệnh VDNC/02 xã/02 huyện (Mèo Vạc 01 mẫu tại xã Sủng Máng;  Đồng Văn 01 mẫu tại Tả Lủng), kết quả 01/02 mẫu dương tính xã Sủng Máng.
 Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 34 mẫu/29 xã/7 huyện, kết quả 31/34 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 32 mẫu/27 xã/6 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên và Đồng Văn), kết quả 29/32 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 02/02 mẫu/02 xã tại thành phố Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
 Ngày 22-25/5/2021 phát sinh mới xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc.Tổng số gia súc phát sinh 44 con/35 hộ (01 hộ cũ)/16 thôn/ 9 xã/4 huyện (Bắc Mê, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn), trong đó chết, tiêu hủy 05 con/5 hộ/5 thôn/3 xã/2 huyện, trọng lượng 909 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg.
 -  Huyện Bắc Mê: Phát sinh gia súc mắc bệnh 06 con bò/05 hộ/3 thôn tại xã Phú Nam, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 04 con bò/4 hộ tại xã Phú Nam và Yên Phong, trọng lượng 775 kg. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 158 con (trâu 01 con, bò 157 con)/93 hộ/20 thôn/5 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 09 con bò tại xã Yên Phong và Phú Nam, trọng lượng 2.020 kg.
 - Huyện Yên Minh: Phát sinh  gia súc mắc bệnh con 33 bò/23 hộ/08 thôn/ 04 xã. Lũy kế:Tổng số gia súc mắc bệnh 69 con (trâu 01 con, bò 68 con)/50 hộ/22 thôn/07 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh mới xã Sủng Máng. Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con/04 hộ/2 thôn của xã Sủng Máng. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 47 con bò/36 hộ/14 thôn/09 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 03 con bò tại xã Khâu Vai, Niêm Tòng và Sủng Trà, trọng lượng 630kg.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế. Tổng gia súc mắc bệnh 01 con bò/01 hộ tại thôn Bản Lù, xã Kim Thạch.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 01 con bò tại hộ cũ, thôn Lèng Sảng, xã Ma Lé và tiêu hủy 01 con bò tại Xóm Mới, thị trấn Đồng Văn, trọng lượng 154 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 03 con bò/02 hộ/02 thôn/02 xã, trong đó tiêu hủy 01 con bò tại thị trấn Đồng văn, trọng lượng 154 kg.
Lũy kế toàn tỉnh:Tổng gia súc mắc bệnh 282 con trâu, bò/185 hộ/62 thôn/25 xã/6 huyện. Trong đó tiêu hủy 17 con (trâu 01 con, bò 16 con)/11 hộ/15 thôn/07 xã/4 huyện, trọng lượng 3.902 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Ngày 22/5/2021 phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 52 con/02 hộ tại thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, trọng lượng 1.608 kg.
Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 283 con/19 hộ/06 thôn/2 xã, trọng lượng tiêu hủy là 13.791kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật ; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  442/SNN-CNTY ngày 20/4/2021, về việc tập trung triển khai quyết liệt. đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố cung ứng cho xã Ngọc Đường 7.000 kg vôi bột và 650 lít hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch. Kết quả vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại vùng dịch với số hóa chất đã sử dụng là 400 lít và 6.850 kg vôi bột.
- Thành lập 03 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường (01 chốt thuộc thuộc thôn Bản Tùy thông ra quốc lộ 34-khu ngã ba gần Trạm điện, 01 chốt tại ngõ 72, từ Bản Tùy thông ra thôn Thái Hà và Sơn Hà, 01 chốt tại làng văn hóa cộng đồng thôn Bản Tùy).
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC

- Ngày 23/5/2021 Chi cục cung ứng 7.200 liều cho huyện Bắc Mê: 5.000 liều, Vị Xuyên: 1.200 liều và Mèo Vạc: 1.000 liều). Lũy kế: 25.100 liều vắc xin (Lumpyvac 24.900 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh và Mèo Vạc để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày 22-25/5/2021 tiêm được: 1.564 con (trâu 839 con, bò 725 con)/28 thôn/12 xã/04 huyện (Bắc Mê 692 con trâu, bò/11 thôn/4 xã; Yên Minh 522 con trâu, bò/11 thôn/3 xã, Mèo Vạc 50 con bò/1 thôn xã Tát Ngà, Vị Xuyên 300 con trâu, bò/5 thôn/4 xã)

 Lũy Kế: Tiêm được: 13.050 con (trâu 8.181 con, bò 4.869 con)/195 thôn/30 xã/5 huyện (Bắc Quang 2.307 con/50 thôn/4 xã, Bắc Mê 6.465 con/75 thôn/10 xã, Yên Minh 3.786 con/62 thôn/9 xã, Mèo Vạc 192 con/3 thôn/3 xã, Vị Xuyên 300 con/5 thôn/4 xã).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Chi cục đã cấp 200 lít hóa chất hỗ trợ cho huyện Bắc Mê để chống dịch. Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 547 lít, 1.575 kg vôi bột và 54 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 351 lít, 1.450 kg vôi bột và 50 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 77 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 10 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 45 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch; Thống kê, kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch ký cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường; Rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tất cả các xã trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
 2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành chuyên môn. Đối với bệnh DTLCP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động