Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 23 đến ngày 24/10/2021

Chủ nhật - 14/11/2021 21:28
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Ngày 22-23/10/2021 toàn tỉnh lấy 14 mẫu DTLCP, cụ thể
 - Huyện Bắc Quang lấy 01 mẫu KSGM tại thị trân Việt Quang, kết quả âm tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 10 mẫu KSGM tại xã Ngọc Linh, Trung Thành, Đạo Đức, thị trấn Việt Lâm, kết quả âm tính
- TP Hà Giang lấy 03 mẫu bệnh tại phường Quang Trung, Nguyễn Trãi, kết quả dương tính. bệnh tại xã Lạc Nông, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 511 mẫu, kết quả 258/511 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 148/388 mẫu dương tính/71 xã/11 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 129/157 mẫu dương tính/71 xã/11 huyện; kiểm soát giết mổ 231 mẫu/34 xã/8 huyện, kết quả 19/231 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
 Từ ngày 23-24/10/2021 không phát sinh gia súc mắc bệnh, chết. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 9/9 con, đã thực hiện công bố hết dịch 2/2 xã.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 247/247 con, đã thực hiện công bố hết dịch 7/7 xã.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 84 con/14 xã, trọng lượng 13.654 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 441/441 con, đã thực hiện công bố hết dịch 16/16 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.552 con (trâu 32 con, bò 5.520 con)/3.283 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 360 con bò/18 xã, trọng lượng 77.813 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 5.192/5.192 con.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04/04 con, đã thực hiện công bố hết dịch 2/2 xã.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 233/233 con, đã thực hiện công bố hết dịch 18/18 xã.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.683 con bò (trâu 09 con, bò 2.674 con)/1.748 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.381/2.381 con.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  699 con (trâu 3 con , bò 696 con)/539 hộ/80 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 124 con/13 xã, trọng lượng 17.129 kg, Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 575/575 con, đã thực hiện công bố hết dịch 16/16 xã.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, chết 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg. Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 6/6 con, đã thực hiện công bố hết dịch 3/3 xã
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 896 con (trâu 16 con, bò 880 con)/625 hộ/98 thôn/13 xã, trong đó số gia súc tiêu hủy 178 con/13 xã, trọng lượng 29.515 kg, Đã khỏi triệu chứng lâm sàng 718/718 con
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.150 con (trâu 01 con, bò 1.149 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 205.823 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 106 xã/106 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 9.806/9806 con.
- Số xã đã công bố hết dịch 64 xã/106 xã gồm Huyện Bắc Quang 2/2 xã; Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 16/16 xã; Quang Bình 3/3 xã; Hoàng Su Phì 16/16/ xã.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 23-24/10/2021 tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 376 con/45 hộ/31 thôn/22 xã/5 huyện, trọng lượng 17.251 kg.
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 17 con/2 hộ/2 thôn/1 xã, trọng lượng 535 kg (ngày 24/10/2021 không có báo cáo). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 2.510 con/271 hộ/26 thôn/6 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 114.040 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 156 con/20 hộ(02 hộ cũ)/16 thôn/12 xã, trọng lượng 5.944 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 3.496 con/442 hộ/119 thôn/19 xã, trọng lượng 147.444 kg.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 710 con/15 hộ/7 thôn/02 xã, trọng lượng 36.164 kg.
- Huyện Bắc Quang: Phát sinh lợn mắc bệnh, bắt buộc phải tiêu hủy 7 con/2 hộ (01 hộ cũ) tại xã Đồng Tâm, trọng lượng 300 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.535 con/265 hộ/27 thôn/04 xã, trọng lượng 72.403 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 114 con/16 hộ/10 thôn/5 xã, trọng lượng 8.398 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 2.514 con/402  hộ/57 thôn/10 xã, trọng lượng 116.277 kg.
- Huyện Bắc Mê : Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 82 con/05 hộ/02 thôn/2 xã, trọng lượng 2.074 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 813 con/83 hộ/14 thôn/06 xã, trọng lượng 28.844 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 86 con/5 hộ/2 thôn/01 xã, trọng lượng 5.709 kg.
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 250 con/24 hộ/15 thôn/08 xã, trọng lượng 13.878 kg.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ 162 con/29 hộ/20 thôn/9 xã, trọng lượng 6.776 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 12.134 con/1.541 hộ/289 thôn/67 xã/11 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 543.372 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 03 xã đã công bố hết dịch gồm: thị trấn Đồng Văn, thị trấn Vinh Quang, Đồng Tiến.
- Có 12 xã đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: xã Minh Khai, thị trấn Yên Minh, Mậu Duệ, Nà Khương, Minh Ngọc, Trung Thịnh, Chí Cà, thị trấn Cốc Pài, Nà Sỉn, Bản Díu, Quản Bạ, Cán Chu Phìn
- Có 07 xã đã công bố hết dịch sau đó lại phát sinh ổ dịch mới gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Ngọc Linh, Đạo Đức. Bạch Ngọc, thuận Hòa.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBMT đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai chỉ thị 2036/CT-UBND tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định

- Chi cục cung ứng: 243.415 liều vắc xin (Lumpyvac 242.725 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Huyện Xín Mần tiêm được 570 con. Lũy kế: 227.039 con /11 huyện, thành phố, cụ thể.

+ Huyện Yên Minh tiêm được 31.835 con, đạt 97,3% so với tổng đàn.

+ TP Hà Giang tiêm được 1.500 con, đạt 95,4% so với tổng đàn.

+ Huyện Bắc Quang tiêm được 17.955 con, đạt 94% so với tổng đàn.

+ Huyện Hoàng Su Phì tiêm được 26.931 con. đạt 93,8% so với tổng đàn.

+ Huyện Đồng Văn tiêm được 22.393 con. đạt 91,7% so với tổng đàn.

+ Huyện Quản Bạ tiêm được 22.447 con. đạt 90,3% so với tổng đàn.

+ Huyện Quang Bình tiêm được 17.713 con. đạt 87,2% so với tổng đàn.

+ Huyện Bắc Mê tiêm được 16.171 con. đạt 82% so với tổng đàn.

+ Huyện Xín Mần tiêm được 22.032 con. đạt 89,6% so với tổng đàn.

+ Huyện Mèo Vạc tiêm được 24.613 con. đạt 86,6% so với tổng đàn.

+ Huyện Vị Xuyên tiêm được 23.451 con. đạt 88,1% so với tổng đàn.

(đã trừ số lượng gia súc mắc bệnh, chết).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất đã sử dụng là 23.443 lít, 165.032 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt côn trùng ruồi, muỗi, ve, mòng để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có có dịch, địa bàn có nguy cơ cao, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động