Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 24/7 đến ngày 27/7/2021

Thứ sáu - 30/07/2021 09:21
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 24-27/7/2021 toàn tỉnh không lấy mẫu xét nghiệm
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 111 mẫu, kết quả 99/111 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 99 mẫu/88 xã/10 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần), kết quả 88/99 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 11/13 mẫu dương tính/8 xã/02 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 11/12 mẫu dương tính/08 xã/02 huyện, kiểm soát giết mổ 01 mẫu/01 xã của huyện Vị Xuyên, kết quả âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 24-27/7/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh 1.209 con/766 hộ/179 thôn/45 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 129 con/34 xã/5 huyện, trọng lượng 25.620 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 235 con (trâu 01 con, bò 234 con)/147 hộ/32 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 24 con bò/5 xã, trọng lượng 5.178 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 148 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 139 con (trâu 01 con, bò 138 con)/99 hộ/43 thôn/12 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 97 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 455 con/226 hộ/65thôn/15 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 25 con/12 xã, trọng lượng 6.577 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 4.089 con (trâu 25 con, bò 4.064 con)/2.344 hộ/182 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 159 con bò/18 xã, trọng lượng 36.652 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 903 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 58 con bò/47 hộ/27 thôn/8 xã, trong đó chết, tiêu hủy 11 con/4 xã, trọng lượng 2.395 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 133 con bò/108 hộ/43 thôn/11 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 16 con bò/5 xã, trọng lượng 3.360 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 55 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 535 con trâu, bò/365 hộ/36 thôn/9 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 65 con/8 xã, trọng lượng 11.740 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 1.427 con bò (trâu 06 con, bò 1.421 con)/971 hộ/70 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 120 con/9 xã, trọng lượng 21.320 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 16 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh gia súc mắc bệnh 45 con/39 hộ/18 thôn/06 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 08 con/4 xã, trọng lượng 948 kg Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 323 con/254 hộ/48 thôn/12 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 26 con/5 xã, trọng lượng 4.443 kg
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/03 hộ/02 thôn/1 xã.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 116 con bò/89 hộ/33 thôn/07 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 20 con/6 xã, trọng lượng 3.960 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 214 con/156 hộ/39 thôn/7 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 20 con/6 xã, trọng lượng 3.960 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 6.572 con trâu, bò/4.088 hộ/464 thôn/83 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 369 con (trâu 01 con, bò 368 con)/49 xã/7 huyện, trọng lượng  76.011 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 26 xã/83 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 1.126 con
- Số xã đã công bố hết dịch 01 xã: Hùng An.
- Có 03 xã đã qua 21 ngày sau phát sinh lại gồm: Thị trấn Đồng Văn, Vần Chải, Thài Phìn Tủng của huyện Đồng Văn
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 24-27/7/2021  phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 09con/ 01 hộ tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, trọng lượng 959 kg.        
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 09con/ 01 hộ tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, trọng lượng 959 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 589 con/57 hộ/10 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 30.406 kg
- Huyện Vị Xuyên:Không  phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 106 con/13 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 4.832 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 695 con/70 hộ/17 thôn/8 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 35.238 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 05 xã đã công bố hết dịch gồm xã Quang Trung, Phương Độ, Bạch Ngọc, Đạo Đức, Ngọc Hà.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.920 lít và 34.995 kg vôi bột (thành phố 1.859 lít, 34.705 kg vôi bột, Vị Xuyên 61 lít, 290 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục tiếp tục cung ứng: 19.500 liều cho huyện Xín Mần và Đồng Văn. Lũy kế: 155.715 liều vắc xin (Lumpyvac 155.225 liều, LumpyShield 490 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 9.688 con trâu, bò/41 xã/07 huyện (Bắc Mê 299 con/3 xã, Bắc Quang 250 con/3 xã, Vị Xuyên 277 con/6 xã, Đồng Văn 4.872 con/12 xã, Hoàng Su Phì 250 con/2 xã, Xín Mần 2.665 con/8 xã, Quản Bạ 1.075 con/9 xã,). Lũy kế: Tiêm được 119.021 liều (Bắc Quang 3.282 con; Bắc Mê 13.504 con; Yên Minh 25.300 con; Mèo Vạc 21.666 con; Vị Xuyên 4.446 con; Đồng Văn 15.021 con bò; Hoàng Su Phì 16.429 con, Xín Mần 9.898 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 7.975 con, Quang Bình 550 con) số liệu tiêm phòng huyện Mèo Vạc giảm 1.629 con so với báo cáo trước do huyện báo cáo nhầm. Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-27/7/2021 là: 115.098 con trâu, bò/167 xã/11 huyện (Bắc Quang 3.282 con/19 xã; Bắc Mê 13.504 con/13 xã; Yên Minh 25.090 con/18 xã; Mèo Vạc 18.444 con/18 xã; Vị Xuyên 4.446 con/24 xã; Đồng Văn 15.021 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 16.429 con/24 xã, Xín Mần 9.407 con/14 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 7.975 con/ 13 xã, Quang Bình 550 con/1 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 3.750 lít, 9.025 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 700 lít, Hoàng Su Phì 634 lít, 900 kg vôi bột, Quản Bạ 360 lít, Xín Mần 100 lít, Quang Bình 30 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động