Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 25/8 đến ngày 27/8/2021

Thứ ba - 14/09/2021 15:03
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 25-27/8/2021 toàn tỉnh  không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 158 mẫu, kết quả 138/158 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 28/35 mẫu dương tính/17 xã/04 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 27/30 mẫu dương tính/17 xã/04 huyện; kiểm soát giết mổ 05 mẫu/04 xã/4 huyện, kết quả 01/05 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính từ ngày 21/8/2021 đến 27/8/2021): Tổng số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tuần là 107 con/92 hộ/43 thôn/29 xã, so với tuần trước giảm 276 con. Gia súc chết, xử lý tiêu hủy 54 con với tổng trọng lượng 9.119 kg, so với tuần trước giảm 80 con.
Từ ngày 25-27/8/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh 26 con/22 hộ/19 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 19 con, trọng lượng 2.953 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 211 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Nhưng qua kiểm tra rà soát huyện Yên Minh bổ sung gia súc mắc bệnh 237 con/12 xã, trong đó chết 50 con, trọng lượng 9.713 kg phát sinh trước ngày 30/7/2021 (theo công văn số 985/UBND-CNTY ngày 24/8/2021 của UBND huyện Yên Minh). Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 81 con/14 xã, trọng lượng 13.484 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 365 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 7 con/6 hộ/6 thôn/3 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 5 con, trọng lượng 900 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.534 con (trâu 32 con, bò 5.502 con)/3.237 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 328 con bò/18 xã, trọng lượng 72.182 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 3.027 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con. Đã thực hiện công bố hết dịch trên địa bàn 02 xã.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 03 con bò/3 hộ/3 thôn/2 xã, trong đó chết, tiêu hủy 02 con, trọng lượng 370 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 76 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh chết 05 con bò/5 hộ/3 thôn/3 xã, trọng lượng 600 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.682 con bò (trâu 09 con, bò 2.673 con)/1.747 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 958 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh gia súc mắc bệnh 4 con/4 hộ/4 thôn/02 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 3 con/3 xã, trọng lượng 438 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 672 con (trâu 3 con , bò 669 con)/523 hộ/79 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 74 con/10 xã, trọng lượng 10.884 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 204 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, trong đó 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 12 bò/10 hộ/9 thôn/5 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 4 con, trọng lượng 645 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 881 con (trâu 12 con, bò 869 con)/618 hộ/97 thôn/13 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 153 con/13 xã, trọng lượng 25.796  kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 412 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.895 con trâu, bò/6.958 hộ/691 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.040 con (trâu 01 con, bò 1.039 con)/87 xã/9 huyện, trọng lượng 189.569 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 33 xã/106 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 5.257 con
- Số xã đã công bố hết dịch 03 xã/33 xã gồm Hùng An, Kim Thạch, Thuận Hòa.
- Có 20 xã đã qua 21 ngày sau đó tái phát lại gồm: Thị trấn Đồng Văn, Vần Chải, Thài Phìn Tủng, Ma Lé, Hố Quán Phìn của huyện Đồng Văn; xã Lao và Chải, Thắng Mố, thị trấn Yên Minh, Du Già, Du Tiến, Ngọc Long, Hữu Vinh, Phú Lũng, Mậu Duệ, Mậu Long huyện Yên Minh; xã Nam Sơn, Tả Sử Choóng, Ngàm Đăng Vài Huyện Hoàng Su Phì; xã Khâu Vai huyện Mèo Vạc; xã Đông Hà huyện Quản Bạ
2.2. Dịch bệnh DTLCP
 - Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính ngày 21/8/2021 đến 27/8/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 278 con/54 hộ/17 thôn/8 xã/4 huyện, so với tuần trước giảm 136 con. Số lợn chết, tiêu hủy là 278 con với tổng trọng lượng 12.638 kg.
Từ ngày 25-27/8/2021 phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 157 con/33 hộ/13 thôn/7 xã/4 huyện, trọng lượng 6.674 kg.         
- Thành phố Hà Giang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 35 con/13 hộ (5 hộ cũ)/3 thôn/2 xã, trọng lượng 1.439 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 883 con/105 hộ/13 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 42.855 kg
- Huyện Vị Xuyên:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 08con/1 hộ tại thôn Mịch B, xã Thuận Hòa, trọng lượng 283 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 177 con/26 hộ/8 thôn/04 xã, trọng lượng 7.991 kg
- Huyện Đồng Văn:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg
- Huyện Yên Minh:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 18 con/2 hộ cũ/02 thôn tại thị trấn Yên Minh, trọng lượng 1.205 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 263 con/05 hộ/4 thôn/02 xã, trọng lượng 16.830 kg
- Huyện Bắc Quang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 96 con/17 hộ/7 thôn/03 xã, trọng lượng 3.747 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 343 con/53 hộ/12 thôn/04 xã, trọng lượng 16.891,5 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.681 con/193 hộ/38 thôn/15 xã/5 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 85.206,5 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 03 xã đã công bố hết dịch gồm: Bạch Ngọc, Đạo Đức, Ngọc Linh.
- Có 03 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cung ứng: 12.250 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 2.502 lít và 40.687 kg vôi bột (thành phố 2.025 lít, 37.070 kg vôi bột, Vị Xuyên 105 lít, 502 kg vôi bột, Yên Minh 72 lít, 1.055 kg vôi bột, Bắc Quang 300 lít, 2.700 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục tiếp tục cung ứng: 9.650 liều vắc xin cho huyện Yên Minh, Bắc Quang và Vị Xuyên. Lũy kế: 188.990 liều vắc xin (Lumpyvac 188.300 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được:5.310 con trâu, bò/05 huyện (Bắc Mê 187 con, Vị Xuyên 529 con, Quang Bình 3.620 con, Xín Mần 25 con, Hoàng Su Phì 949 con). Lũy kế: Tiêm được 168.670 liều (Bắc Quang 3.767 con; Bắc Mê 15.882 con; Yên Minh 25.300 con; Mèo Vạc 22.285 con; Vị Xuyên 11.589 con; Đồng Văn 20.006 con bò; Hoàng Su Phì 19.049 con, Xín Mần 21.404 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 11.275 con, Quang Bình 16.613 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-27/8/2021 là: 164.747 con trâu, bò/188 xã/11 huyện (Bắc Quang 3.767 con/19 xã; Bắc Mê 15.882 con/13 xã; Yên Minh 25.090 con/18 xã; Mèo Vạc 19.063 con/18 xã; Vị Xuyên 11.589 con/24 xã; Đồng Văn 20.006 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 19.049 con/24 xã, Xín Mần 20.913 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 11.275 con/ 13 xã, Quang Bình 16.613 con/15 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 5.975 lít, 9.350 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 64 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 740 lít, Hoàng Su Phì 793 lít, 1.000 kg vôi bột, Quản Bạ 560 lít, Xín Mần 748 lít, Quang Bình 500 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
-  Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động