Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 25/9 đến ngày 28/9/2021

Thứ tư - 29/09/2021 10:02
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 25-28/9/2021 toàn tỉnh lấy 17 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP, cụ thể
- Huyện Xín Mần lấy 03 mẫu tại xã Nàn Sỉn, Xín Mần, TT Cốc Pài, kết quả dương tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 09 mẫu (mẫu bệnh 01 mẫu tại Kim Thạch, kết quả dương tính, mẫu kiểm soát giết mổ 8 mẫu tại xã Việt Lâm, thị trấn Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên, kết quả 03/08 mẫu dương tính)
- Huyện Quang Bình lấy 02 mẫu (mẫu bệnh 01 mẫu tại xã Bằng Lang, kết quả dương tính, mẫu kiểm soát giết mổ 01 mẫu tại xã Vĩ Thượng, kết quả âm tính).
- Huyện Bắc Quang lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Vô Điếm, kết quả âm tính.
- TP Hà Giang lấy 02 mẫu bệnh tại phường Minh Khai, Phương Thiện, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 240 mẫu, kết quả 195/240 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 85/117 mẫu dương tính/51 xã/10 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 80/97 mẫu dương tính/51 xã/10 huyện; kiểm soát giết mổ 20 mẫu/12 xã/6 huyện, kết quả 05/20 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 25-28/9/2021 phát sinh gia súc chết 02 con tại xã Cốc Rế, Chí Cà huyện Xín Mần, trọng lượng 490 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 09 con
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 247 con.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 84 con/14 xã, trọng lượng 13.654 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 441 con.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.552 con (trâu 32 con, bò 5.520 con)/3.283 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 360 con bò/18 xã, trọng lượng 77.813 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 4.944 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 233 con
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.683 con bò (trâu 09 con, bò 2.674 con)/1.748 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.293 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  699 con (trâu 3 con , bò 696 con)/539 hộ/80 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 124 con/13 xã, trọng lượng 17.129 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 567 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, trong đó 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg. số con khỏi triệu chứng lâm sàng 06 con.
- Huyện Xín Mần: phát sinh gia súc chết 02 con tại xã Cốc Rế, Chí Cà, trọng lượng 490 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 896 con (trâu 16 con, bò 880 con)/625 hộ/98 thôn/13 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 178 con/13 xã, trọng lượng 29.515 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 703 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.150 con (trâu 01 con, bò 1.149 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 205.334 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 95 xã/106 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 9.447 con
- Số xã đã công bố hết dịch 42 xã/95 xã gồm Huyện Bắc Quang 2/2 xã;Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 13/16 xã.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 25-28/9/2021 phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 618 con/78 hộ/52 thôn/27 xã/7 huyện, trọng lượng 24.893 kg.        
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh mới xã Phương Thiện, phường Minh Khai. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 111 con/11 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 5.614 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.611 con/171 hộ/18 thôn/6 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 75.455 kg
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh mới xã Kim Thạch. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 193 con/30 hộ (04 hộ cũ)/19 thôn/8 xã, trọng lượng 7.937 kg (xã Kim Thạch đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo).Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 525 con/87 hộ/39 thôn/13 xã, trọng lượng 23.097 kg
- Huyện Đồng Văn:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 103 con/01 hộ cũ tại thị trấn Yên Minh, trọng lượng  3.194 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 666 con/12 hộ/5 thôn/02 xã, trọng lượng 34.991 kg
- Huyện Bắc Quang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 19 con/6 hộ/4 thôn/2 xã, trọng lượng 1.355 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.089 con/179 hộ/26 thôn/04 xã, trọng lượng 47.890 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh mới xã Bằng Lang. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy126 con/19 hộ (02 hộ cũ)/14 thôn/8 xã, trọng lượng 4.253 kg (xã Bằng Lang hiện đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo). Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.067 con/166 hộ/39 thôn/09 xã, trọng lượng 48.087 kg .
- Huyện Bắc Mê :Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 46 con/6 hộ/3 thôn/1 xã, trọng lượng 1.301 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 411 con/33 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 16.676 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 86 con/5 hộ/2 thôn/01 xã, trọng lượng 5.709 kg.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh mới Xín Mần, Nàn Sỉn. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 20 con/05 hộ/03 thôn/03 xã, trọng lượng 1.239 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 105 con/11 hộ/9 thôn/05 xã, trọng lượng 6.065 kg.
- Huyện Quản Bạ : Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
 Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 5.618 con/670 hộ/147 thôn/46 xã/10 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 259.807 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 03 xã đã công bố hết dịch gồm: Bạch Ngọ, thị trấn Đồng Văn, Thuận Hòa.
- Có 05 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Ngọc Linh, Đạo Đức.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập các đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn; Cử cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cung ứng: 12.250 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 3.661 lít và 63.902 kg vôi bột (thành phố 2.124 lít, 37.800 kg vôi bột, Vị Xuyên 160 lít, 1.578 kg vôi bột, Yên Minh 145 lít, 2.480 kg vôi bột, Bắc Quang 550 lít, 10.600 kg vôi bột, Đồng Văn 100 lít, Quang Bình 435 lít, 9.359 kg vôi, Bắc Mê 63 lít, 1.570 kg vôi bột, Hoàng Su Phì 24 lít, 250 kg vôi bột, Quản Bạ 24 lít, 150 kg vôi bột, Xín Mần 74 lít, 115 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng: 230.565 liều vắc xin (Lumpyvac 229.875 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Lũy kế: 185.595 con trâu, bò/191 xã/11 huyện (Bắc Quang 6.279 con/23 xã; Bắc Mê 16.171 con/13 xã; Yên Minh 31.810 con/18 xã; Mèo Vạc 19.063 con/18 xã; Vị Xuyên 12.868 con/24 xã; Đồng Văn 21.906 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 26.931 con/24 xã, Xín Mần 21.179 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 11.275 con/13 xã, Quang Bình 16.613 con/15 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 8.379 lít, 11.280 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 520 lít và 100 kg vôi bột; Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 2.180 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 1.200 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 1.200 lít, Hoàng Su Phì 793 lít, 1.000 kg vôi bột, Quản Bạ 750 lít, Xín Mần 870 lít, Quang Bình 500 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mần bệnh DTLCP, việc xử lý tiêu hủy phải thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình không để mần bệnh phát tán và lây lan.
- Quản lý vận chuyển, giết mổ lợn tiêu thụ sản phẩm từ lợn thực hiện theo hướng dẫn số 09/HD-SNN-CNTY ngày 13/11/2019 của sở Nông nghiệp và PTNT.
-  Rà soát tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động