Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 28/7 đến ngày 30/7/2021

Thứ năm - 05/08/2021 14:41
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 28-30/7/2021 toàn tỉnh lấy 08 mẫu xét nghiệm, cụ thể
- Huyện Đồng Văn lấy 07 mẫu xét nghiệm bệnh VDNC tại xã Tả Phìn, Sảng Tủng, Phố Cáo, Sủng Là, Lũng Táo, Sính Lủng và Phố Là,  kết quả dương tính.
 - Huyện Quang Bình lấy 01 mẫu tại xã Tân Bắc, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 119 mẫu, kết quả 107/119 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 107 mẫu/95 xã/10 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần), kết quả 96/107 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 11/13 mẫu dương tính/8 xã/02 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 11/12 mẫu dương tính/08 xã/02 huyện, kiểm soát giết mổ 01 mẫu/01 xã của huyện Vị Xuyên, kết quả âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính từ ngày 24/7/2021 đến 30/7/2021): Tổng số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tuần là 2.584 con/1.715 hộ/302 thôn/58 xã, so với tuần trước tăng 1.094 con. Gia súc chết, xử lý tiêu hủy 267 con với tổng trọng lượng 50.602 kg tăng so với tuần trước 200 con.
Từ ngày 28-30/7/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh 1.375 con/978 hộ/214 thôn/50 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 138 con/35 xã/5 huyện, trọng lượng 24.983 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 235 con (trâu 01 con, bò 234 con)/147 hộ/32 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 24 con bò/5 xã, trọng lượng 5.178 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 148 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 139 con (trâu 01 con, bò 138 con)/99 hộ/43 thôn/12 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 120 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 818 con/556 hộ/82thôn/16 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 46 con, trọng lượng 9.788 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 4.907 con (trâu 27 con, bò 4.880 con)/2.890 hộ/186 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 205 con bò/18 xã, trọng lượng 46.950 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 1.596 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 63 con bò/55 hộ/33 thôn/11 xã, trong đó chết, tiêu hủy 12 con, trọng lượng 2.587 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 196 con bò/162 hộ/65 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 28 con bò/8 xã, trọng lượng 5.947 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 55 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 326 con trâu, bò/217 hộ/41 thôn/10 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 62 con, trọng lượng 9.485 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 1.753 con bò (trâu 08 con, bò 1.745 con)/170 hộ/73 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 182 con/10 xã, trọng lượng 30.815  kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 16 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh gia súc mắc bệnh 67 con/59 hộ/22 thôn/07 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 08 con, trọng lượng 1.291 kg Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 390 con (trâu 2 con , bò 388 con)/294 hộ/50 thôn/12 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 34 con/7 xã, trọng lượng 5.734 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 3 con.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh mới xã Tân Bắc, số gia súc mắc bệnh 01 con/ 01 hộ/ 01 thôn/ 01 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 05 con bò/04 hộ/02 thôn/2 xã.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 100 con bò/90 hộ/35 thôn/05 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 10 con, trọng lượng 1.822 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 314 con/246 hộ/51 thôn/7 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con/6 xã, trọng lượng 5.782 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 95 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 7.947 con trâu, bò/5.018 hộ/508 thôn/91 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 507 con (trâu 01 con, bò 506 con)/55 xã/7 huyện, trọng lượng  101.504 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 26 xã/91 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 2.037 con
- Số xã đã công bố hết dịch 01 xã: Hùng An.
- Có 03 xã đã qua 21 ngày sau phát sinh lại gồm: Thị trấn Đồng Văn, Vần Chải, Thài Phìn Tủng của huyện Đồng Văn
2.2. Dịch bệnh DTLCP
- Diễn biến dịch bệnh đến phát sinh trong tuần (tính ngày 24/7/2021 đến 30/7/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 17 con/2 hộ/2 thôn của xã Bản Tùy, TP Hà Giang, so với tuần trước giảm 22 con. Số lợn chết, tiêu hủy là 17 con với tổng trọng lượng 1.831 kg.
Từ ngày 28-30/7/2021  phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 8 con/ 01 hộ tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, trọng lượng 872 kg.        
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 08 con/ 01 hộ tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, trọng lượng 872 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 597 con/58 hộ/10 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 31.278 kg
- Huyện Vị Xuyên:Không  phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 106 con/13 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 4.832 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 703 con/71 hộ/17 thôn/8 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 36.110 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 05 xã đã công bố hết dịch gồm xã Quang Trung, Phương Độ, Bạch Ngọc, Đạo Đức, Ngọc Hà.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.920 lít và 34.995 kg vôi bột (thành phố 1.859 lít, 34.705 kg vôi bột, Vị Xuyên 61 lít, 290 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục tiếp tục cung ứng: 15.725 liều cho huyện Quản Bạ và Quang Bình. Lũy kế: 171.440 liều vắc xin (Lumpyvac 170.950 liều, LumpyShield 490 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 3.731 con trâu, bò/07 huyện (Bắc Mê 363 con, Mèo Vạc 291 con, Vị Xuyên 1.149 con, Đồng Văn 1.853 con, Quản Bạ 75 con,). Lũy kế: Tiêm được 122.752 liều (Bắc Quang 3.282 con; Bắc Mê 13.867 con; Yên Minh 25.300 con; Mèo Vạc 21.957 con; Vị Xuyên 5.595 con; Đồng Văn 16.874 con bò; Hoàng Su Phì 16.429 con, Xín Mần 9.898 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 8.050 con, Quang Bình 550 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-30/7/2021 là: 118.829 con trâu, bò/167 xã/11 huyện (Bắc Quang 3.282 con/19 xã; Bắc Mê 13.867 con/13 xã; Yên Minh 25.090 con/18 xã; Mèo Vạc 18.735 con/18 xã; Vị Xuyên 5.595 con/24 xã; Đồng Văn 16.874 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 16.429 con/24 xã, Xín Mần 9.407 con/14 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 8.050 con/ 13 xã, Quang Bình 550 con/1 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 4.434 lít, 9.025 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 700 lít, Hoàng Su Phì 634 lít, 900 kg vôi bột, Quản Bạ 360 lít, Xín Mần 100 lít, Quang Bình 30 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
-  Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động