Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 29/9 đến ngày 01/10/2021

Thứ hai - 04/10/2021 14:25
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 29/9-01/10/2021 toàn tỉnh lấy 40 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP, cụ thể
- Huyện Xín Mần lấy 02 mẫu KSGM tại xã Xín Mần,  kết quả âm tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 31 mẫu (01 mẫu bệnh tại xã Phương Tiến, kết quả dương tính, 30 mẫu KSGM tại xã Việt Lâm, thị trấn Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên, Trung Thành, Bạch Ngọc, Ngọc Linh, kết quả  2/30 mẫu dương tính).
- Huyện Bắc Quang lấy 04 mẫu (03 mẫu bệnh tại xã Quang Minh, ĐồngTâm, Đồng Tiến, kết quả 02/03 mẫu dương tính, 01 mẫu KSGM tại xã Tân Quang, kết quả âm tính)
- TP Hà Giang lấy 02 mẫu bệnh tại xã Phương Thiện, kết quả dương tính.
- Huyện Mèo Vạc lấy 01 mẫu tại xã Cán Chu Phìn, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 289 mẫu, kết quả 209/289 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 99/166 mẫu dương tính/51 xã/10 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 92/105 mẫu dương tính/53 xã/11 huyện; kiểm soát giết mổ 61 mẫu/16 xã/6 huyện, kết quả 07/61 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính từ ngày 25/9/2021 đến 01/10/2021): Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Phát sinh gia súc chết 2 con/2 hộ/2 xã của huyện Xín Mần, trọng lượng 490 kg so với tuần trước giảm 01 con.
Từ ngày 29/9/2021-01/10/2021 không phát sinh gia súc mắc bệnh, chết. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 09 con
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 247 con.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 84 con/14 xã, trọng lượng 13.654 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 441 con.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.552 con (trâu 32 con, bò 5.520 con)/3.283 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 360 con bò/18 xã, trọng lượng 77.813 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 5.170 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 233 con
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.683 con bò (trâu 09 con, bò 2.674 con)/1.748 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.381 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  699 con (trâu 3 con , bò 696 con)/539 hộ/80 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 124 con/13 xã, trọng lượng 17.129 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 575 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, trong đó 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg. số con khỏi triệu chứng lâm sàng 06 con.
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 896 con (trâu 16 con, bò 880 con)/625 hộ/98 thôn/13 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 178 con/13 xã, trọng lượng 29.515 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 718 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.150 con (trâu 01 con, bò 1.149 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 205.823 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 98 xã/106 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 9.784 con.
- Số xã đã công bố hết dịch 45 xã/95 xã gồm Huyện Bắc Quang 2/2 xã;Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 16/16 xã.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính ngày 25/9/2021 đến 01/10/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 1.223 con/158 hộ/78 thôn/33 xã/7 huyện, so với tuần trước giảm 14 con, trọng lượng giảm 7.062,5 kg, số hộ tăng 17 hộ. Số lợn chết, tiêu hủy là 1.223 con với tổng trọng lượng  50.869 kg.
 Từ ngày 29/9/2021-01/10/2021 phát sinh mới huyện Mèo Vạc. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 605 con/80 hộ/48 thôn/22 xã/7 huyện, trọng lượng 25.976 kg. (huyện Mèo Vạc đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo)     
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 91 con/6 hộ/4 thôn tại xã Ngọc Đường, trọng lượng 4.035 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.702 con/177 hộ/18 thôn/6 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 79.490 kg
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh mới xã Phương Tiến. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 151 con/19 hộ/14 thôn/7 xã, trọng lượng 6.876 kg (xã Phương Tiến đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo).Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 676 con/106 hộ/50 thôn/14 xã, trọng lượng 29.979 kg
- Huyện Đồng Văn:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 44 con/03 hộ/2 thôn tại xã Mậu Duệ, trọng lượng 1.173 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 710 con/15 hộ/7 thôn/02 xã, trọng lượng 36.164 kg
- Huyện Bắc Quang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 117 con/18 hộ (04 hộ cũ)/12 thôn/3 xã, trọng lượng 4.785 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.206 con/193 hộ/26 thôn/04 xã, trọng lượng 52.675 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 190 con/29 hộ (03 hộ cũ)/14 thôn/8 xã, trọng lượng 8.557 kg.  Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.257 con/192 hộ/43 thôn/10 xã, trọng lượng 56.644 kg .
- Huyện Bắc Mê :Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 10 con/3 hộ/1 thôn tại  xã Minh Sơn,  trọng lượng 445 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 421 con/36 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 17.121 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 86 con/5 hộ/2 thôn/01 xã, trọng lượng 5.709 kg.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 02 con/02 hộ/01 thôn tại xã Nàn Sỉn, trọng lượng 105 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 107 con/13 hộ/9 thôn/05 xã, trọng lượng 6.170 kg.
- Huyện Quản Bạ : Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
- Huyện Mèo Vạc :Phát sinh tại xã Cán Chu Phìn đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo.
 Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 6.223 con/742 hộ/164 thôn/48 xã/10 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 285.789 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 03 xã đã công bố hết dịch gồm: Bạch Ngọ, thị trấn Đồng Văn, Thuận Hòa.
- Có 05 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Ngọc Linh, Đạo Đức.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập các đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn; Cử cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục tiếp tục cung ứng: 15.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố theo Quyết định 2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh. Lũy kế: 27.250 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng: 230.565 liều vắc xin (Lumpyvac 229.875 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: 19.583 con (Bắc Quang 11.676 con, Yên Minh 25 con, Đồng Văn 487 con, Quản Bạ 6.295 con, Quang Bình 1.100 con). Lũy kế: 205.178 con trâu, bò/191 xã/11 huyện (Bắc Quang 11.676 con/23 xã; Bắc Mê 16.171 con/13 xã; Yên Minh 31.835 con/18 xã; Mèo Vạc 19.063 con/18 xã; Vị Xuyên 12.868 con/24 xã; Đồng Văn 22.393 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 26.931 con/24 xã, Xín Mần 21.179 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 17.570 con/13 xã, Quang Bình 17.713 con/15 xã).

Tổng số hóa chất đã sử dụng là 13.997 lít, 107.832 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt côn trùng ruồi, muỗi, ve, mòng (Bắc Quang 1.634 lít và 39.100 kg vôi bột; Bắc Mê 1.044 lít, 13.820 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng; Yên Minh 1.141 lít và 4.660 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng; Mèo Vạc 1.850 lít; Vị Xuyên 1.360 lít, 1.575 kg vôi bột và 4 lít hóa chất diệt ve mòng; Đồng Văn 1.300 lít; Hoàng Su Phì 817 lít, 1.250 kg vôi bột; Quản Bạ 774 lít, 150 kg vôi bột; Xín Mần 944 lít, 115 kg vôi bột; Quang Bình 935 lít, 9.359 kg vôi bột; thành phố 2.236 lít, 37.800 kg vôi bột) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có có dịch, địa bàn có nguy cơ cao, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mần bệnh DTLCP, việc xử lý tiêu hủy phải thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình không để mần bệnh phát tán và lây lan.
- Quản lý vận chuyển, giết mổ lợn tiêu thụ sản phẩm từ lợn thực hiện theo hướng dẫn số 09/HD-SNN-CNTY ngày 13/11/2019 của sở Nông nghiệp và PTNT.
-  Rà soát tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò xong trước ngày 15/10/2021.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động