Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2021

Thứ năm - 05/08/2021 14:43
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 31/7-03/8/2021 toàn tỉnh lấy 02 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP, cụ thể
- Huyện Đồng Văn lấy 01 mẫu xét nghiệm bệnh tại thị trấn Đồng Văn, kết quả dương tính.
- Thành phố Hà Giang lấy 01 mẫu tại phường Ngọc Hà, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 123 mẫu, kết quả 110/123 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 107 mẫu/95 xã/10 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần), kết quả 96/107 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 14/16 mẫu dương tính/11 xã/03 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 14/15 mẫu dương tính/11 xã/03 huyện, kiểm soát giết mổ 01 mẫu/01 xã của huyện Vị Xuyên, kết quả âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 28-30/7/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh 890 con/597 hộ/146 thôn/42 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 89 con/30 xã/6 huyện, trọng lượng 14.735 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê:Phát sinh gia súc mắc bệnh 41 con/29 hộ/04 thôn/2 xã (dịch phát sinh từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2021 phát sinh sau tiêm phòng do dân không báo cáo), trọng đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 03 con, trọng lượng 310 kg. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 276 con (trâu 01 con, bò 275 con)/176 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 27 con bò/5 xã, trọng lượng 5.488 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 171 con
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 139 con (trâu 01 con, bò 138 con)/99 hộ/43 thôn/12 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 120 con.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 90 con/67 hộ/34 thôn/13 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 19 con, trọng lượng 3.597 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 4.997 con (trâu 27 con, bò 4.970 con)/2.941 hộ/187 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 224 con bò/18 xã, trọng lượng 50.547 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 1.667 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 40 con bò/36 hộ/24 thôn/5 xã, trong đó chết, tiêu hủy 13 con, trọng lượng 2.252 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 236 con bò/196 hộ/79 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 41 con bò/8 xã, trọng lượng 8.199 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 69 con
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 621 con trâu, bò/384 hộ/40 thôn/10 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 37 con, trọng lượng 5.585 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.374 con bò (trâu 09 con, bò 2.365 con)/1.540 hộ/78 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 219 con/11 xã, trọng lượng 36.400  kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 63 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh gia súc mắc bệnh 47 con/37 hộ/17 thôn/05 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 04 con, trọng lượng 421 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 437 con (trâu 2 con , bò 435 con)/324 hộ/52 thôn/12 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 38 con/7 xã, trọng lượng 6.155 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 115 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 05 con bò/04 hộ/02 thôn/2 xã.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh gia súc mắc bệnh 51 con bò/44 hộ/27 thôn/07 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 13 con, trọng lượng 2.570 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 365 con/285 hộ/56 thôn/7 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 43 con/7 xã, trọng lượng 8.352 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 107 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 8.837 con trâu, bò/5.571 hộ/538 thôn/91 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 596 con (trâu 01 con, bò 595 con)/58 xã/7 huyện, trọng lượng 116.239 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 26 xã/91 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 2.316 con
- Số xã đã công bố hết dịch 01 xã: Hùng An.
- Có 03 xã đã qua 21 ngày sau phát sinh lại gồm: Thị trấn Đồng Văn, Vần Chải, Thài Phìn Tủng của huyện Đồng Văn
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 31/7-3/8/2021  phát sinh mới huyện Đồng Văn. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 69 con/09 hộ/06 thôn/5 xã/3 huyện, trọng lượng 2.769 kg.        
- Thành phố Hà Giang: Phường Ngọc Hà sau 34 ngày tái phát lại. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 37 con/ 02 hộ/2 thôn/ 2 xã, trọng lượng 1.512 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 634 con/60 hộ/10 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 32.790 kg
- Huyện Vị Xuyên:Phát sinh lợn mắc bệnh 28 con/5 hộ/2 thôn tại xã Thuận Hòa, trọng lượng 842 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 134 con/19 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 5.826 kg
- Huyện Đồng Văn:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 04 con/1 hộ tại thôn Lài Cò, thị trấn Đồng Văn, trọng lượng 263 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 772 con/80 hộ/18 thôn/9 xã/3 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 38.879 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 04 xã đã công bố hết dịch gồm xã Quang Trung, Phương Độ, Bạch Ngọc, Đạo Đức.
- Có phường Ngọc Hà đã qua 21 ngày sau phát sinh lại lợn mắc bệnh.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.550 kg vôi bột và 1.905 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.920 lít và 34.995 kg vôi bột (thành phố 1.864 lít, 34.755 kg vôi bột, Vị Xuyên 61 lít, 290 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng: 171.940 liều vắc xin (Lumpyvac 171.450 liều, LumpyShield 490 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: Tiêm được: 13.712 con trâu, bò/07 huyện (Bắc Mê 187 con, Hoàng Su Phì 21 con, Mèo Vạc 163 con, Vị Xuyên 1.635 con, Đồng Văn 2.039 con, Quản Bạ 2.157 con, Xín Mần 7.510 con). Lũy kế: Tiêm được 136.464 liều (Bắc Quang 3.282 con; Bắc Mê 14.054 con; Yên Minh 25.300 con; Mèo Vạc 22.120 con; Vị Xuyên 7.230 con; Đồng Văn 18.913 con bò; Hoàng Su Phì 16.450 con, Xín Mần 17.408 con, TP Hà Giang 1.500 con, Quản Bạ 10.207 con, Quang Bình 550 con). Trong đó

+ Đợt 1 từ tháng 12/2020- 1/2021 tiêm được:  3.923 liều (Mèo Vạc 3.222 con, Xín Mần 491 con, Yên Minh 210 con)

+ Đợt 2 từ tháng 4-3/8/2021 là: 132.541 con trâu, bò/171 xã/11 huyện (Bắc Quang 3.282 con/19 xã; Bắc Mê 14.054 con/13 xã; Yên Minh 25.090 con/18 xã; Mèo Vạc 18.898 con/18 xã; Vị Xuyên 7.230 con/24 xã; Đồng Văn 18.913 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 16.450 con/24 xã, Xín Mần 16.917 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 10.207 con/ 13 xã, Quang Bình 550 con/1 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 5.559 lít, 9.100 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 700 lít, Hoàng Su Phì 641 lít, 975 kg vôi bột, Quản Bạ 360 lít, Xín Mần 748 lít, Quang Bình 500 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
-  Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động