Tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày 13/5/2021

Thứ năm - 20/05/2021 08:42
I. Diễn biến thời tiết
Do ảnh hưởng của các hình thái thời tiết giao mùa. Từ đêm ngày 12/5/2021 rạng sáng ngày 13/5/2021 trên địa bàn các huyện Yên Minh, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần có xảy ra mưa, mưa to, gió lốc kèm theo gió lốc mạnh đã gây ra những thiệt hại đến nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân và công trình phúc lợi.           
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh tổng hợp báo cáo  như sau:
II. Tình hình thiệt hại.
1. Thiệt hại về người: Không.
2.Thiệt hại về nhà ở:  
- Nhà bị đổ sập hoàn toàn: 02 nhà (01 nhà tại xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang; 01 nhà bếp tại Thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình);
- Nhà bị hư hỏng mái trên 90% (hoàn toàn): 02 nhà (xã Phiên Luông huyện Bắc Mê 01 nhà; xã Khuôn Lùng huyện Xín Mần 01 nhà);
- Nhà bị hư hỏng mái từ 70- 90%: 01 nhà tại xã Mậu Long huyện Yên Minh 01 nhà;
- Nhà bị hư hỏng mái trên 70%: 02 nhà tại Thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình;
- Nhà bị hư hỏng mái từ 50- 70%: 07 nhà (xã Mậu Long huyện Yên Minh 01 nhà; xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên 01 nhà; xã Khuôn Lùng huyện Xín Mần 05 nhà);
- Nhà bị hư hỏng mái từ 30 - 70% là: 73 nhà (46 nhà tại huyện Bắc Quang, trong đó:(xã Hữu Sản 01 nhà; xã Bằng Hành 11 nhà; xã Vô Điếm 10 nhà; xã Việt vinh 01 nhà; xã Đồng Yên 05 nhà; xã Đức Xuân 09 nhà; 27 nhà tại huyện Quang Bình, trong đó:  xã Hương Sơn 01 nhà, xã Xuân Minh 09 nhà, xã Tiên Nguyên 01 nhà, xã Yên Thành 08 nhà,xã Tân Bắc 07 nhà).
-  Nhà bị hư hỏng mái từ 30-50%: 53 nhà (huyện Yên Minh 03 nhà, trong đó: xã Mậu Long 02 nhà, xã Đông Minh 01 nhà; xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên 03 nhà; xã Nà Chì huyện Xín Mần 01 nhà; huyện Quang Bình 46 nhà, trong đó: xã Xuân Giang 12 nhà, xã Bản Rịa 34 nhà);
- Nhà bị hư hỏng mái trên 50%: 07 nhà tại huyện Quang Bình (xã Yên Hà 03 nhà; Thị trấn Yên Bình 04 nhà);
- Nhà bị hư hỏng mái dưới 30%: 81 nhà tại huyện Quang Bình (xã Vĩ Thượng 03 nhà; xã Tân Nam 10 nhà; xã Yên Hà 29 nhà; xã Bằng Lang 44 nhà; Thị trấn Yên Bình 05 nhà);
-  Nhà bị hư hỏng mái từ 10-30%: 12 nhà (huyện Bắc Mê 06 nhà, trong đó: xã Yên Cường 01 nhà, xã Phú Nam 03 nhà, xã Phiên Luông 01 nhà, xã Đường Âm 01 nhà; xã Đông Minh huyện Yên Minh 01 nhà; xã Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên 05 nhà);
- Nhà bị hư hỏng mái dưới 10%: 21 nhà (huyện Bắc Mê 05 nhà, trong đó: xã Yên Cường 04 nhà, xã Đường Hồng 01 nhà; huyện Xín Mần 08 nhà, trong đó: xã Nà chì 07 nhà, xã bản Ngò 01 nhà; 08 nhà tại xã Tân Trịnh huyện Quang Bình);
- Tấm lợp fibroximăng bị hư hỏng: 362 tấm (huyên Vị Xuyên 75 tấm; huyện Yên Minh 287 tấm);
         3. Thiệt hại về nông, lâm nghiệp, thủy sản
         * Diện tích lúa:
- Thiệt hại từ 30% - 70% là: 22ha (2,4ha tại huyện Bắc Quang, trong đó: xã Bằng Hành 0,2ha; xã Hùng An 0,5ha; xã Việt Vinh 0,2ha; xã Việt Hồng 1,5ha; 19,6ha tại huyện Quang Bình, trong đó: Thị trấn Yên Bình 5,2ha, xã Xuân Giang 0,1ha, xã Tân Bắc 14,3ha);
- Thiệt hại trên 70% là: 01ha tại huyện Bắc Quang (xã Tân Bắc 0,9ha; xã Hương Sơn 0,1ha);
* Diện tích ngô:
- Thiệt hại dưới 30% là : 10,6ha tại xã Bằng Lang huyện Quang Bình ;
- Thiệt hại từ 30% - 50% là 7,83ha tại huyện Quang Bình  (xã Yên Thành 7,23ha ; xã Bản Rịa 0,6ha);
- Thiệt hại từ 30 – 70% là: 44,88ha (0,5ha tại xã Ngọc Minh huyện Vị Xuyên; 21,7ha tại huyện Bắc Mê, trong đó: xã Phiêng Luông 07ha, xã Yên Cường 14,7ha; 3,2ha tại huyện Bắc Quang, trong đó:  Thị trấn Việt Quang 01 ha; xã Vĩnh Hảo 0,2ha; xã Vô Điếm 1,7 ha; xã Việt Hồng 0,3ha; 19,48ha tại huyện Quang Bình, trong đó: xã Vĩ Thượng 1,63ha, xã Hương Sơn 6,25ha, xã Tiên Nguyên 0,3ha, Thị Trấn Yên Bình 4,2ha, xã Xuân Giang 0,1ha, xã Tân Trịnh 07ha);
- Thiệt hại trên 70% là: 21,86ha (0,92 ha tại xã Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên; 3,9ha tại huyện Bắc Mê, trong đó xã Minh Sơn 0,9ha và xã Minh Ngọc 3ha; 3,69ha tại huyện Bắc Quang, trong đó: xã Bằng Hành 2,5 ha; xã Đức Xuân 1,19 ha; 0,45ha tại xã Nà Chì huyện Xín Mần; 12,9ha tại huyện Quang Bình, trong đó: xã Vĩ thượng 1,3ha, xã Hương Sơn 0,1ha, xã Tân Trịnh 03ha, xã Tân Bắc 0,3ha, xã Yên Hà 8,2ha);
- Diện tích cỏ voi bị thiệt hại trên 70% là: 06ha tại xã Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên.
* Lâm nghiệp:
- Cây lâm nghiệp thiệt hại từ 30% - 50% là: 0,5ha tại xã Bản Rịa huyện Quang Bình;
- Cây lâm nghiệp thiệt hại từ 30% - 70% là: 174,4ha ( 37,6ha tại huyện Bắc Quang, trong đó: Thị trấn Việt Quang 04 ha; xã Hữu Sản 1,5ha; xã Quang Minh 1,6ha; xã Bằng Hành 17ha; xã Hùng An 3,5ha; xã Vô Điếm 08ha, xã Việt Hồng 02ha; 03ha tại xã Khuôn Lùng huyện Xín Mần; 233,8ha tại huyện Quang Bình, trông đó xã Tân Trịnh 11,3ha, xã Hương Sơn 07ha, xã Tiên Nguyên 4,6ha, Thị trấn Yên Bình 128,8ha, xã Tân Nam 03ha, xã Yên Hà 11,1ha, xã Bằng Lang 68ha);
- Cây lâm nghiệp thiệt hại trên 70% là: 3,3ha (1,1ha tại xã Quang Minh huyện Bắc Quang; 2,2ha tại xã Khuôn Lùng huyện Xín Mần; 12,8ha huyện Quang Bình, trong đó xã Xuân Giang 5,6ha, xã Tân Bắc 7,2ha);
* Thủy sản:
- Nhà bè nuôi cá lồng bị tốc mái hoàn toàn (Hộ ông Hoàng Trọng Vinh thôn Tả Luồng xã Thượng Tân huyện Bắc Mê);
          4. Thiệt hại về giao thông, thủy lợi:
- Gẫy 50m cầu máng tại xã Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên;
5. Thiệt hại về công nghiệp:
- 02 cột điện bị gãy đổ (tại xã Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên 01 cột; xã Phiêng Luông huyện Bắc Mê 01 cột; xã Xuân Giang huyện Quang Bình 01 cột).
- Đứt đường dây điện 04KV tại xã Hương Sơn huyện Quang Bình;
- đổ 01 cột công trình điện thắp sáng tại xã Xuân Giang huyện Quang Bình;
6. Thiệt hại về công trình phúc lợi:
- Trụ sở thôn bị hư hỏng mái 30 – 70%% là 02 nhà tại xã Đức Xuân huyện Bắc Quang (Thôn Xuân Minh 01 nhà; thôn Xuân Mới 01 nhà);
- Trụ sở thôn bị hư hỏng mái từ trên 50-70%: 01 nhà tại thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần;
- Điểm trường Mầm Non bị hư hỏng mái 50% tại thôn Đán Khao, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần;
- Trường học bị hư hỏng mái từ 30 – 70% là: 01 nhà (Trường TH Đông An điểm trường thôn Đồng Hương xã Đồng Yên huyện Bắc Quang);
- Thư viện xanh và góc cộng đồng trường THCS Hùng An bị hư hỏng mái từ 70 – 90% là: 01 nhà tại huyện Bắc Quang;
- Đổ cổng trường Mầm non xã Yên Thành huyện Quang Bình;
 
Uớc tổng giá trị thiệt hại hơn 4.500 triệu đồng.
 

 

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động